Nabór wniosków do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Utworzono: 20-03-2023

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza nabór wniosków do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego w ramach Funduszu „Polski Ład”.

Zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr LIX/624/23 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dalej Uchwała) Wójt Gminy ogłasza nabór wniosków.

O dotację mogą ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Wnioskodawca może złożyć kilka wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy więcej niż jednym zabytku. Podstawowym wymogiem udziału w Programie jest ujęcie zabytkowego obiektu w rejestrze zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Zgłoszone mogą być tylko takie inwestycje, na realizacje których nie wyłoniono jeszcze wykonawców, a wnioskodawca będzie zobligowany do ich późniejszego wyłonienia.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Dotacja udzielana będzie przez Gminę Nowa Wieś Lęborska, po wcześniejszym otrzymaniu rządowej promesy, a po zakończeniu realizacji zadania lub jego wydzielonego etapu poniesione koszty wnioskodawcy rozliczać będą z Gminą Nowa Wieś Lęborska.

Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zasady, tryb składania oraz wzór wniosku określone zostały w Uchwale.

Do wniosku obligatoryjnie winne być dołączone załączniki wymienione w aktualnym formularzu wniosku wzorze wniosku o udzielenie dotacji – część V. Lista załączników

Termin składania wniosków upływa w dniu 24 marca 2023 r. o godzinie 15:00. Wnioski o dofinansowanie złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu.

Gminie Nowa Wieś Lęborska przysługuje prawo do złożenia do Rządowego Programu Ochrony Zabytków maksymalnie dziesięciu wniosków o dofinansowanie. Jednocześnie Gmina Nowa Wieś Lęborska zastrzega sobie prawo do złożenia własnych wniosków. W przypadku wpłynięcia większej ilości kompletnych wniosków zostaną one rozpatrzone przez powołaną przez Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska komisję.

Informacja o zgłoszonych przez Gminę Nowa Wieś Lęborska wnioskach do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zostanie zamieszczona na stronie internetowej gminy.

Grafika 1: Nabór wniosków do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków