Modernizacja oczyszczalni ścieków w Janowicach

Inwestycja realizowana w obrębie dz. nr 40/13 (obręb Janowice) zakłada modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków poprzez: doposażenie istniejącej pompowni w zasilanie elektryczne wraz z układem zasilająco-sterującym, wymianę osadnika wstępnego, tj. zastąpienie starego osadnika Imhoffa nowym osadnikiem gnilnym, instalację komory sendymentacyjnej, modernizację ciągu technologicznego z  rozprowadzeniem rur kanalizacyjnych PCV. W ramach zadania wyremontowany zostanie także stary zbiornik, który może być wykorzystany jako dodatkowy zbiornik retencyjny, wyrównujący nierówności dopływu ścieków do oczyszczalni lub jako rezerwa przy kolejnej rozbudowie oczyszczalni w przyszłości. Obecnie oczyszczalnia ścieków jest w złym stanie technicznym i wymaga pilnej modernizacji. W trakcie eksploatacji i podczas wykonanej ekspertyzy stwierdzono brak możliwości usuwania części gromadzonego na dnie zagęszczonego osadu wstępnego. Przyczyną tej sytuacji jest nieprawidłowe ułożenie dna osadnika, co skutkuje wynoszeniem zawiesiny ze złóż biologicznych.

Przyjmuje się, że liczba mieszkańców Janowic w zlewni po modernizacji oczyszczalni ścieków wyniesie 320 osób, czyli 100% mieszkańców Janowic, co stanowi ok. 2,4% populacji całej gminy. Dodatkowo oczyszczalnia obsługuje obiekty użyteczności publicznej – w tym oddział przedszkolny z filią biblioteki, do którego uczęszczają dzieci z okolicznych miejscowości, a także budynek świetlicy wiejskiej.

Przedsięwzięcie wypełnia zasadę zapewnienia odpowiedniej dostępności terenów mieszkaniowych do infrastruktury technicznej warunkującej poziom życia zgodny ze współczesnymi standardami cywilizacyjnymi, wyrównując szanse mieszkańców z terenów zagrożonych wykluczeniem i rozwiązując podstawowy problem lokalnej społeczności.

Modernizacja lub budowa lokalnych oczyszczalni ścieków jest jedynym rozwiązaniem prowadzenia właściwej gospodarki ściekowej w tej części gminy ze względu na znaczną odległość wsi od aglomeracji Lęborka.

W kwietniu 2024 roku ogłoszony został przetarg na realizację zadania. Planowany termin zakończenia prac to IV kwartał 2024 roku. Inwestycja realizowana jest w ramach VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 510.204,00 zł
PROMESA BGK: 500.000,00 zł