Kształcenie młodocianych pracowników

Przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika przyznaje się na podstawie złożonego wniosku w drodze decyzji administracyjnej. Dofinansowanie przyznaje wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2010 z późn.zm.),
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2019 poz. 1636),
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. 2010.244.1626) w sprawie praktycznej nauki zawodu - dotyczy zasadniczych szkół zawodowych,
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 poz. 391) - dotyczy szkół branżowych,
 7. Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.  U.  z  2018  r. poz. 1267 z późn. zm.),
 8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s .1),
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. 2010 nr 53 poz. 311 z późn. zm.).

Warunki:

Zgodnie z  art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe, pracodawcom,  którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeśli spełniają warunki:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
 1. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 1495),
 2. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;
 3. młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.


Wysokość dofinansowania:

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika określa art. 122 ust. 2, 3, 5 ustawy  - Prawo Oświatowe i wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodu - do 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
 3. w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi do 10 000 zł.

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
Wnioski składa się w kancelarii Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej - pokój nr 11.

Wymagane dokumenty:

Do wniosku (załącznik nr 1) należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji merytorycznych oraz kwalifikacji pedagogicznych wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych w konkretnym zawodzie (kopie świadectw, dyplomów).
 2. W przypadku prowadzenia praktycznego przygotowania zawodowego przez pracownika lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy - zaświadczenie potwierdzające stosunek zatrudnienia łączący instruktora praktycznej nauki zawodu z pracodawcą.
 3. Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawarta w celu przygotowania zawodowego.
 4. Kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika.
 5. Kopia świadectwa pracy wydanego przez poprzedniego pracodawcę (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki).
 6. Kopia dyplomu lub świadectwa albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu przez młodocianego pracownika.
 7. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wzór formularza stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (załącznik nr 2).

Informacje dotyczące wypełniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis:
dofinansowanie otrzymane z OHP po 30.06.2014 r. stanowi pomoc de minimis i nie należy go wykazywać w części D formularza (w tabeli na stronie 5). Jeżeli tabela pozostaje pusta, nie wypełnia się również pkt 1-8 na str. 6.

 1. Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej, w roku w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (załącznik nr 3).
 2. Oświadczenie o wartości poniesionych kosztów (załącznik nr 4).
 3. Oświadczenie o wartości refundacji z OHP (załącznik nr 5).

Organ przyznający dofinansowanie może zwrócić się do pracodawcy o uzupełnienie wniosku bądź dokumentów pozwalających ustalić rzeczywisty czas trwania i warunki przygotowania zawodowego młodocianego pracownika.
Uwierzytelnione kopie dokumentów powinny być opatrzone klauzulą ,,potwierdzam za zgodność z oryginałem”, datą, podpisem i pieczątką pracodawcy.
Pracodawca na jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.  

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania burmistrza (wójta, prezydenta miasta) właściwego , a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą ze względu na siedzibę rzemieślnika.