Rekrutacja do przedszkola

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

INFORMACJE OGÓLNE:

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska odbywa się na zasadach określonych w następujących aktach prawnych:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe;
 • Uchwała nr LXIX/711/23 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Lęborska, do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji.

Opisane poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do odpowiedniej placówki na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska. Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej placówki (deklaracje można pobrać i złożyć u dyrektora danego przedszkola lub szkoły, w której zorganizowano oddział przedszkolny w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego).

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej można złożyć
do nie więcej niż 3 wybranych jednostek
. We wniosku, o przyjęcie, określa się kolejność wybranych przedszkoli, od najbardziej preferowanych do najmniej preferowanych. Na każdym ze składanych wniosków rodzic zobowiązany jest określić taką samą preferowaną kolejność.

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI/ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH:

 1. W pierwszej kolejności na wolne miejsca w gminnych przedszkolach/oddziałach przedszkolnych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Nowa Wieś Lęborska.
 2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie gminy jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria podstawowe określone w ustawie Prawo oświatowe, tj.
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Do wniosku dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa powyżej, tj.:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu,
d) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
e) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

3. Kryteria wymienione w pkt 2 mają jednakową wartość.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole/oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadzony zostaje drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

Kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów podano w tabeli poniżej:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty

1.

Kandydat, którego rodzice (opiekunowie prawni) rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Nowa Wieś Lęborska:

 

kopia pierwszej strony zeznania podatkowego za rok poprzedzający rok, w którym prowadzona jest rekrutacja, potwierdzającego miejsce zamieszkania w Gminie Nowa Wieś Lęborska wraz z potwierdzeniem przedłożenia zeznania podatkowego (zanonimizowana w rubrykach dotyczących finansów i nr PESEL)

 • oboje rodziców lub rodzic samotnie wychowujący kandydata

40 pkt

 • jeden z rodziców

20 pkt

2.

Kandydat, którego rodzice (opiekunowie prawni) pracują zawodowo lub pobierają naukę w systemie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne albo pozarolniczą działalność gospodarczą:

 

- zaświadczenie pracodawcy  lub

- zaświadczenie ze szkoły (uczelni)

lub

- oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

lub

- wskazanie we wniosku o przyjęcie kandydata nr NIP prowadzonej działalności gospodarczej

 • oboje rodziców lub rodzic samotnie wychowujący kandydata

20 pkt

 • jeden z rodziców

10 pkt

3.

Deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w ciągu całego roku:

 

oświadczenie zawarte we wniosku o przyjęcie kandydata

 • do 5 godzin

0 pkt

 • powyżej 5 godzin do 6 godzin

1 pkt

 • powyżej 6 godzin do 7 godzin

2 pkt

 • powyżej 7 godzin do 8 godzin

3 pkt

 • powyżej 8 godzin

4 pkt

4.

Kandydat, którego miejsce zamieszkania znajduje się najbliżej przedszkola lub w obwodzie szkoły podstawowej, w której funkcjonują oddziały przedszkolne do którego/której składany jest wniosek

10 pkt

oświadczenie zawarte we wniosku o przyjęcie kandydata

5.

Kandydat, którego rodzeństwo będzie uczęszczało w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do tego samego przedszkola/szkoły podstawowej w której funkcjonują oddziały przedszkolne

5 pkt

oświadczenie zawarte we wniosku o przyjęcie kandydata

 

5. Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego mają przypisaną określoną liczbę punktów.

6. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Nowa Wieś Lęborska mogą być przyjmowani do gminnego przedszkola/oddziału przedszkolnego, jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, dane przedszkole/oddział przedszkolny dysponuje nadal wolnymi miejscami.

POUCZENIE

Dokumenty, o których mowa w pkt 2) lit. b), c) i e) oraz w tabeli pkt 2 są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być także składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata.

ODWOŁANIE OD ROZSTRZYGNIĘCIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata z wnioskiem, o którym mowa powyżej. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola lub publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor publicznego przedszkola lub publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola lub publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na każdy rok szkolny jest określany i podawany do publicznej wiadomości do 31 stycznia każdego roku.

Wniosek oraz wzory oświadczeń do pobrania w załącznikach.