CZARNÓWKO

(Czarnówko, Kanin)

Miejscowości wchodzące w skład Sołectwa Czarnówko: Czarnówko, Kanin 

HISTORIA, PRZYRODA, OBRZĘDY (Źródło: Album "Gmina Nowa Wieś Lęborska", Wydawnictwo Bernardinum, ISBN 978-83-8127-693-1)

Czarnówko: Osada jest usytuowana przy północnym brzegu pradoliny Łeby. Najstarszym znanym śladem osadnictwa jest tu wielkie cmentarzysko z okresu cesarstwa rzymskiego. Brak o Czarnówku wzmianek w opisie granic Redkowic z około 1335 – 1341 roku, w którym tereny Redkowic i Nowej Wsi Lęborskiej około tego miejsca wyznaczała linia określona jakimś drzewem. Wieś przylega od wschodu do Czarnych Gór i nosi nazwę zapewne słowiańską pochodzącą od źródłosłowu „czarny”. Nazwa niemiecka Scharnhorst powstała w XIX wieku, po wojnach napoleońskich. Wówczas dzierżawca Sydow wykupił gospodarstwa chłopskie i zagrody chałupnicze, z których utworzył folwark. Mapa topograficzna z roku 1876, przedstawia Czarnówko jako Vorwerk Scharnhorst. Folwark nie funkcjonował zbyt dobrze i został wykupiony dla celów kolonizacji wewnętrznej. W okresie międzywojennym jego ziemie nabyło Pomorskie Towarzystwo Rolnicze. Krajobraz ożywia częściowo pokryta lasem skarpa północnego brzegu pradoliny Łeby. Widoczna jest panorama Lęborka.

Kanin: Miejscowość jest wymieniona w akcie nadania Redkowic około 1335 roku. Kanin znajduje się między Pogorszewem, Redkowicami i Nową Wsią Lęborską, a więc w sąsiedztwie Niebędzińskiej Góry (115 m n.p.m. – niem. Schlüsselberg). Pierwotny zapis nazwy miejscowości brzmiał Canyn. Była to mała osada składająca się
z 3 posiadłości – zapewne chłopskich, których posiadacze wykonywali różne służebności, w tym wojskowych pieszych i lekkokonnych. W nowszych czasach powstało tu dobro szlacheckie, o którym pisano już w roku 1424 jako Kanino. W roku 1911 miejscowość tę F. Schultz uważał za zanikłą. Dokument z około 1335 roku (do 1343 roku) podaje granice Kanina: głęboka dolina poniżej Redkowic i Chocielewka (prawdopodobnie pradolina Łeby) – jakaś mała rzeczka (zapewne dzisiejsza Sitnica), olcha nad brzegiem rzeki Łeby, granica Witoradza, jakiś strumień (Woda-Gewässer), zwany Newogene, Pogorszewo, Nowa Wieś Lęborska i Niebędzino. Już przed II wojną światową osadę tutejszą nazywano – jak wzniesienie – Schlüsselberg.

RADA SOŁECKA, kadencja 2019-2024:
Sołtys: 
Marek Piotrowski, tel. 536 512 819
Ilona Witkowska, Alicja Rojek, Barbara Chołka, Aleksanadra Cieszyńska, Marta Szutenberg

Wykaz ostatnich inwestycji realizowanych w sołectwie: