Sprawozdanie z konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ronda w miejscowości Garczegorze

Utworzono: 09-11-2023

Konsultacje społeczne dotyczące nadania nazwy ronda w miejscowości Garczegorze przeprowadzone zostały w dniach od 19 września 2023 do 31 października 2023 r.
Ankieta zatwierdzona zarządzeniem Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska Nr W-100/2023 z dnia 19 września 2023 r. została przekazana mieszkańcom miejscowości Garczegorze za pośrednictwem Sołtysów oraz była dostępna w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, pok. nr 3.
Osoby zainteresowane złożyły ankiety w urzędzie gminy w terminie do 31 października 2023 r.
Wyniki przeprowadzonej ankiety przedstawiają się następująco:

Złożono łącznie 35 ankiet:
23 ankiety za nadaniem nazwy im. Księdza Franciszka Kowalczyka
3 ankiety za nadaniem nazwy Ryszarda Wittke
9 ankiet było nieważnych

Z przeprowadzonych konsultacji dotyczących nadania nazwy ronda w miejscowości Garczegorze jasno wynika, że mieszkańcy gminy chcą nazwać rondo im. Księdza Franciszka Kowalczyka.