Pomorskie Szlaki Kajakowe

Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury


11 grudnia 2017 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Liderem Projektu jest Gmina Łęczyce, a partnerstwo projektu tworzą: Gmina Nowa Wieś Lęborska, Gmina Miasto Lębork, Gmina Wicko, Gmina Główczyce, Gmina Miejska Łeba.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa sieci szlaków kajakowych z ich kompleksowym zagospodarowaniem na rzekach: Łeba oraz Chełst - od m. Paraszyno do m. Łeba, poprzez budowę przystani i przenosek kajakowych wraz z zagospodarowaniem oraz oznakowaniem szlaku. Projekt w swej idei ma przyczynić się do powstania silnej, regionalnej marki turystycznej bazującej na szlakach kajakowych i wykreowania unikatowego, sieciowego produktu turystycznego.
Realizacja zaplanowana jest na lata 2018-2020, jednakże główne działania zgodnie z przyjętymi harmonogramami powinny zakończyć się w roku 2019. Rok 2020 związany będzie z promocją projektu. Wartość inwestycji, zgodnie z przyznanym dofinansowaniem wynosi 2 808 362,45 zł.
Poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji, tj. kwota 2 387 108,08 zł.