Zakup preferencyjny paliwa stałego

Utworzono: 08-05-2023

Końcowa sprzedaż węgla

Gmina Nowa Wieś Lęborska ogłasza sprzedaż końcową węgla na preferencyjnych zasadach. Do sprzedaży pozostało 14,21 ton orzecha i 10,33 ton groszku w cenie 1900 zł za tonę. Węgiel dostarczony na skład pochodzi z Kolumbii.
Sprzedaż końcowa odbywa się bez ograniczeń ilościowych (osoby, które zakupiły już 3 tony w sezonie 2022/2023, mogą ponownie wnioskować o zakup). 
Chętni do zakupu węgla muszą złożyć wniosek - osobiście w kancelarii Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat.
Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2023 r.  Dystrybucja węgla odbywać się będzie we współpracy ze składem opału w Łebieniu i Mostach.
Sprzedaż węgla będzie trwała do 31 lipca 2023 r.
 
Informacja na podstawie art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.


Utworzono: 09-12-2022

Gospodarstwa domowe będą mogły przenieść zakup węgla niewykorzystany w 1. okresie zapotrzebowania na następny okres (od 1 stycznia 2023 r.)

W dniu 3 grudnia 2022  r. weszło w życie znowelizowane rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego. Nowelizacja zakłada, że w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na 2. okres (tj. od 1 stycznia 2023 r.).
Tym samym mieszkaniec, który w 1. okresie złoży wniosek na mniejszą ilość węgla niż maksymalna (np. 1 000 kg), będzie mógł ująć w przyszłorocznym wniosku tę niewykorzystaną cześć limitu (w podanym przypadku 500 kg; czyli jego wniosek będzie dotyczył 1 500 kg, powiększonych o 500 kg).

Korespondencja Ministra Aktywów Państwowych dotycząca przedmiotowej nowelizacji.


Utworzono: 15-11-2022

Można już składać wnioski o zakup preferencyjny węgla

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), Gmina Nowa Wieś Lęborska informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.:

 • przyznano lub wypłacono jej dodatek węglowy;
 • jeśli nie został złożony wniosek o wypłatę dodatku węglowego, a zostało dokonane zgłoszenie lub został wpisany węgiel jako główne źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W ramach zakupu preferencyjnego uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym będzie mogła nabyć węgiel w dwóch partiach:

 • 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.
 • 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Według ww. ustawy do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony wnioskodawca ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.

ZASADY ZAKUPU WĘGLA PO PREFERENCYJNEJ CENIE: 

 1. Należy wypełnić i złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej (stanowisko na korytarzu — obok kancelarii).
 2. Wniosek powinien być wypełniony przez tę samą osobę, która ubiegała się o dodatek węglowy (nie jest to warunek konieczny, lecz ułatwi weryfikację)
 3. Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie urzędu gminy oraz na stronie internetowej nwl.pl oraz bip.nwl.pl.
 4. Urząd gminy dokona weryfikacji wniosku i po pozytywnej weryfikacji skontaktuje się telefonicznie z wnioskodawcą (na podany we wniosku numer telefonu) i ustali zasady zakupu.
 5. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia.
 6. Płatności za zakup paliwa stałego będzie można dokonać w formie gotówkowej w kasie urzędu gminy (możliwa jest płatność kartą) lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Nowa Wieś Lęborska nr 68 1020 2791 0000 7502 0268 8646.
  W tytule przelewu należy wpisać nazwisko i imię wnioskodawcy - dotyczy „zakupu preferencyjnego paliwa stałego”.
 7. Po dokonaniu płatności zostanie wystawiona faktura.

Składy węglowe współpracujące z Gminą w zakresie dystrybucji węgla to składy, które mają swoje punkty na terenie gminy:

 • ZUH "TAB" Andrzej Tandek, Łebień 23A, 84-350 Łebień
 • Koszałka Skład Opału Joanna Sildatk, ul. Witosa 1A, 84-353 Mosty
 • Ulenberg Sp. z o.o., Leśnice 25, 84-342 Leśnice

Na składach dostępny będzie węgiel kolumbijski (informacja od PGE) w cenie 1900 zł/t
Certyfikaty węgla: 
groszek/ekogroszek oraz orzech 
Formularz wniosku.

Wszelkie informacje, dotyczące dystrybucji węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska.


Utworzono: 10-11-2022

Informacja
Jak kupić węgiel w ramach zakupu preferencyjnego w Gminie Nowa Wieś Lęborska

Kto jest uprawniony do zakupu preferencyjnego paliwa stałego?

Zgodnie z przepisami ustawy, do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do wypłaty dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

UWAGA: Według ustawy do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony wnioskodawca ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2 000,00zł brutto za tonę w ilości równej lub wyższej niż 3000 kg (na przykład internetowo w sklepie PGG, Bogdance itp.).

Weryfikacji tego prawa dokona Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej poprzez sprawdzenie czy na dane gospodarstwo domowe wypłacono dodatek węglowy lub czy istnieje prawo do otrzymania dodatku węglowego (np. wnioski złożone, lecz jeszcze nie wypłacone).

Jaka jest cena paliwa stałego – węgla kamiennego?

Gmina dokona sprzedaży paliwa stałego mieszkańcom po cenie nie wyższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę. Gwarantowana cena dotyczy każdego sortymentu paliwa stałego (groszek, ekogroszek, orzech, miał). Do tej ceny nie wlicza się jednak kosztów indywidualnego transportu do danego gospodarstwa domowego lub też kosztów workowania.

Jaką ilość paliwa stałego można kupić?

Całkowita ilość węgla, którą gospodarstwo domowe może zakupić na warunkach preferencyjnych za pośrednictwem Gminy jest określona w drodze rozporządzenia z dnia 2 listopada 2022 r. przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Według przepisów wyżej wymienionego rozporządzenia gospodarstwo domowe ma prawo zakupu paliwa stałego w ilości do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz kolejne do 1,5 tony od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r.

Jaka jest jakość paliwa stałego?

Zgodnie z ustawą do umowy między gminą a podmiotem wprowadzającym do obrotu dołącza się kopię najbardziej aktualnego certyfikatu jakości potwierdzającego parametry jakościowe paliwa stałego.  

UWAGA: Ilość i rodzaj o określonej jakości paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu.

Gdzie i jak można złożyć wniosek?

Informacja zostanie zaktualizowana po podpisaniu umowy przez gminę z podmiotem wprowadzającym do obrotu.

Gdzie znajdę wzór wniosku?

Informacja zostanie zaktualizowana po podpisaniu umowy przez gminę z podmiotem wprowadzającym do obrotu.
Składy węglowe współpracujące z Gminą w zakresie dystrybucji węgla to składy, które mają swoje punkty na terenie gminy.
Planuje się utworzenie trzech punktów na terenie gminy – w Mostach, w Łebieniu i Leśnicach.

Uwaga! Na dzień 10.11.2022 paliwo stałe przeznaczone do zakupu preferencyjnego nie jest dostępne. Gmina oczekuje na podpisanie umowy w tym zakresie z podmiotem wprowadzającym do obrotu.

Dalsze informacje o dostępności węgla przeznaczonego do zakupu preferencyjnego i samej dystrybucji będą umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy.


Utworzono: 07-11-2022

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), Gmina Nowa Wieś Lęborska informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Zakupu węgla będzie można dokonać po złożeniu deklaracji o zakup preferencyjny węgla oraz wniosku o wydanie zaświadczenia uprawniającego do zakupu węgla, wzór będzie dostępny na stronie internetowej Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz w siedzibie urzędu gminy pok. nr 9.

Uwaga! W najbliższych dniach zostanie opracowany i udostępniony druk deklaracji o zakup oraz wniosku o wydanie zaświadczenia.


Zgodnie z przepisami ww. ustawy, do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.:

 • przyznano lub wypłacono jej dodatek węglowy;
 • jeśli nie został złożony wniosek o wypłatę dodatku węglowego, a zostało dokonane zgłoszenie lub został wpisany węgiel jako główne źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W ramach zakupu preferencyjnego uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym będzie mogła nabyć węgiel w dwóch partiach:

 • 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.
 • 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Według ww. ustawy do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony wnioskodawca ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.

Wszelkie informacje, dotyczące dystrybucji węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Gminy Nowa Wieś Lęborska.