Dodatek węglowy

OBSŁUGĄ DODATKU WĘGLOWEGO ZAJMUJE SIĘ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
Źródło informacji: www.gopsnwl.pl

 

Szanowni mieszkańcy informujemy, że z dniem 30 listopada 2022 r. kończy się termin przyjmowania wniosków o dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych. Wnioski złożone po tym terminie pozostawione zostaną bez rozpoznania.

Grafika dekoracyjna

 

 

 


Szanowni klienci informujemy, że wypłata dodatków węglowych dla pozytywnie rozstrzygniętych wniosków nastąpi w dniach:
29.09.2022 r. w formie gotówkowej w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej (osoby będące na liście będą informowane o tym fakcie telefonicznie)
29.09.2022 r. w formie przelewu na konta bankowe wskazane przez wnioskodawcę we wniosku
07.10.2022 r. w formie przelewu na konta bankowe wskazane przez wnioskodawcę we wniosku
O kolejnych terminach wypłat będziemy informować na bieżąco.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że w dniu 23 września 2022 r. Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska zebrała się w trybie nadzwyczajnym i przyjęła do planu pierwszą transzę środku finansowych przeznaczoną na  wypłatę dodatku węglowego. W związku z powyższym w dniu dzisiejszym tj. 23 września 2022 r. zostanie zrealizowana pierwsza wypłata dodatku węglowego dla pozytywnie rozstrzygniętych wniosków i będzie przekazana na konta bankowe wskazane przez wnioskodawców.
O kolejnych terminach wypłat będziemy  informować na bieżąco.


W związku z rozpatrywaniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej wniosków o przyznanie dodatków węglowych kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej  informuje, że wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Nowa Wieś Lęborska i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków finansowych od Wojewody Pomorskiego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej złożył zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego tj. 20 września 2022 r.  ich nie otrzymał. Z tego powodu dokonywanie wypłat dodatku węglowego nie jest możliwe w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Dlatego też wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację tego zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że w dniu 20 września 2022 weszły w życie przepisy zmieniające ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, które wydłużyły termin załatwienia spraw o dodatek węglowy z jednego, do dwóch miesięcy. Wprowadzono także zasadę zgodnie, z którą do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie stosuje się zmienione (nowe) przepisy.

Zmiany te są bardzo istotne, obecnie:

-  w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem (jeden adres = jeden dodatek);

- w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego został złożony dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego z tym samym adresem miejsca zamieszkania, to dodatek jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania;

- przy ustalaniu prawa do dodatku węglowego brane będą pod uwagę informacje dotyczące źródła ogrzewania zużywającego węgiel kamienny i paliwa węglopochodne zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego  zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. Oznacza to, że nie będą uwzględniane korekty deklaracji zgłoszone po tym dniu (np. po 11.08 br. w CEEB zmieniono źródło ogrzewania z pieca gazowego na węglowy, zgłoszono wcześniej nieujawniony w CEEB piec węglowy). Nie dotyczy to zgłoszeń do CEEB składanych po raz pierwszy.

W tracie przyjmowania wniosków o wypłatę dodatku węglowego pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej starali się udzielać informacji i odpowiadać na pytania adekwatnie do obowiązujących w danej chwili przepisów. Obecnie jednostka rozpatrująca sprawy z zakresu dodatku węglowego zobligowana jest do postępowania zgodnego z aktualnie obowiązującym prawem. Oznacza to, że wiele osób nie otrzyma oczekiwanego dodatku węglowego z przyczyn, które wskazują znowelizowane przepisy.

Więcej informacji można znaleźć m.in. w treści art. 50 i art. 52 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022, poz. 1967).

Element dekoracyjny.