Ścieżka pieszo-rowerowa do Garczegorza

Budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości 903,39 mb od skrzyżowania drogi wojewódzkiej 214 do miejscowości Garczegorze (droga powiatowa nr 1309G) grafika

Beneficjent: Gmina Nowa Wieś Lęborska

Tytuł operacji: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości 903,39 mb od skrzyżowania drogi wojewódzkiej 214 do miejscowości Garczegorze (droga powiatowa nr 1309G)”

Cel operacji: poprawa dostępności i jakości ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi 1309G. Realizacja projektu spowoduje poprawę dostępu do miejsc historycznych i kulturalnych.

Wartość projektu: 454.489,35 zł. Wysokość otrzymanego dofinansowania: 157.457,00 zł, w tym 133.838,45 zł z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Środki pozyskane zostały w ramach działania: „Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury publicznej, infrastruktury kultury bazującej na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich”.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 13.02.2018 r.

Termin realizacji inwestycji: do końca grudnia 2018 r.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty:

Operacja przyczyni się do osiągnięcia wskazanego w LSR wskaźnika rezultatu „Liczba osób korzystających corocznie w okresie do 2023 r. z nowej i zmodernizowanej infrastruktury wspartej w ramach LSR” (corocznie ciąg pieszo-rowerowy będzie używany przez ponad 1000 osób: przede wszystkim mieszkańców miejscowości: Garczegorze, Wilkowo, Nowa Wieś Lęborska i Łebień oraz przez turystów i sportowców).

Poprzez realizację operacji zostanie wybudowane 903,39 m ciągu pieszo-rowerowego prowadzącego do miejscowości Garczegorze. Będzie on bardzo ważnym elementem krajobrazu kulturowego Gminy Nowa Wieś Lęborska. Realizacja projektu spowoduje poprawę dostępu do miejsc historycznych i kulturalnych umiejscowionych na szklakach stanowiących dziedzictwo kulturowe zarówno gminy, jak i całego obszaru LGD.

Realizacja projektu spowoduje poprawę dostępu do miejsc historycznych i kulturalnych umiejscowionych na szklakach: Nowa Wieś Lęborska – Garczegorze – Łebień (prowadzący do szlaku latarni morskich – m.in. do Latarni Stilo), Wilkowo Nowowiejskie – Garczegorze – Krępa Kaszubska – Łeba (prowadząca do szlaku rowerowego R10 – Nadmorskiego Szlaku Hanzeatyckiego).

Atrakcje turystyczne (zabytki i atrakcje turystyczne stanowiące bogate źródło wiedzy o tradycji i kulturze regionu):

- Garczegorze – kościół z 1897 r.; kaplica cmentarna wraz z otoczeniem; barokowa kaplica grobowa; osada kultury pomorskiej.

- Krępa Kaszubska – grodzisko wczesnośredniowieczne; cmentarz ofiar faszyzmu; Izba Pamięci Ofiar Marszu Śmierci Więźniów KL Stutthof.

- Wilkowo Nowowiejskie - miejsce bicia 4 rekordów Polski i świata (w tym rekord Guinnessa), dzięki czemu miejscowość posiada atrakcje turystyczne: najdłuższe na świecie: deska, stół biesiadny, hulajnoga; największe na świecie: cegła, chodak, drewniane koło).

- ślady wyjątkowego osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego: cmentarzysko w Wilkowie – miejsce cennych artefaktów z okresu wpływów rzymskich (cmentarzysko działało od epoki kamiennej, aż do XII wieku naszej ery), znaleziska wzdłuż stoków i krawędzi Pradoliny Łeby (m.in. Krępa Kaszubska), wzdłuż stoków i krawędzi doliny Rekwicy (Wilkowo Nowowiejskie, Łebień, Obliwice, Garczegorze).

- kompleks sportowo – rekreacyjny Sahara w Garczegorzu – miejsce spotkań, festynów i rozgrywek piłkarskich m.in. „Anioły” Garczegorze.

* * * * * * * * * * * * *