Troskliwe Gminy

Wnioskodawcą projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6 "Integracja”; Poddziałanie 6.2.2. „Rozwój usług społecznych”) pt. „Troskliwe gminy” jest Stowarzyszenie Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne. Partnerami są: Gmina Cewice, Gmina Nowa Wieś Lęborska, Fundacja Lokalna oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Krępie Kaszubskiej.

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest realizacja zintegrowanego systemu usług społecznych zakładającego utworzenie do 30.06.2023r. 95 nowych miejsc świadczenia usług społecznych zwiększających dostępność tych usług dla minimum 125 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnością i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów i rodzin w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji, uwzględniających różny poziom i zmienność niesamodzielności poszczególnych osób.

GRUPA DOCELOWA:
Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim:
seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, dzieci i młodzież, opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, kandydaci oraz osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej.

ZADANIA PROJEKTU:

  1. uruchomienie i funkcjonowanie 3 Klubów Seniora które zapewnią wsparcie 60 osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich rodzinom;
  2. zwiększenie w społeczności lokalnej liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz liczby osób objętych tymi usługami, m.in. poprzez rozwijanie wolontariatu sąsiedzkiego oraz tworzenie grup samopomocowych dzięki wykorzystaniu opracowanego i wdrażanego w proj. elektronicznego systemu monitorowania zaprojektowanego zgodnie z potrzebami uczestników projektu;
  3. wsparcie dla opiekunów faktycznych, m.in. poprzez szkolenia teoretyczno–praktyczne.

 

ZADANIA GMINY NOWA WIEŚ JAKO PARTNERA:
W ramach projektu wyremontowane i wyposażone zostaną 2 świetlice przeznaczone pod Kluby Seniora. Gmina jako partner projektu nie poniesie żadnych kosztów finansowych. Jedynym wkładem własnym jest koszt udostępnienia pomieszczeń niezbędnych do funkcjonowania 2 Klubów Seniora.

REZULTAT PROJEKTU:
Najważniejszym spodziewanym efektem projektu jest wdrożenie w 3 gminach obejmujących obszar realizacji projektu spójnego, kompleksowego, środowiskowego systemu długoterminowych usług wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem oraz podniesienie poziomu aktywności społecznej tych osób. Trwałość efektów zostanie zachowana przez okres dłuższy niż okres realizacji projektu.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ:
 1.957.155,42 zł

Zajęcia Klubu Seniora w Krępie Kaszubskiej
Zajęcia Klubu Seniora w Krępie Kaszubskiej
Zajęcia Klubu Seniora w Krępie Kaszubskiej
Zajęcia Klubu Seniora w Krępie Kaszubskiej
Zajęcia Klubu Seniora w Krępie Kaszubskiej
Zajęcia Klubu Seniora w Krępie Kaszubskiej
Zajęcia Klubu Seniora w Krępie Kaszubskiej
Zajęcia Klubu Seniora w Krępie Kaszubskiej
Zajęcia Klubu Seniora w Pogorzelicach
Zajęcia Klubu Seniora w Pogorzelicach
Zajęcia Klubu Seniora w Pogorzelicach
Zajęcia Klubu Seniora w Pogorzelicach
Zajęcia Klubu Seniora w Pogorzelicach
Zajęcia Klubu Seniora w Pogorzelicach
Zajęcia Klubu Seniora w Pogorzelicach
Zajęcia Klubu Seniora w Pogorzelicach