Stypendia

dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych

Stypendia przyznawane są uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych za szczególne wyniki i osiągnięcia w nauce uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym zostanie przyznane stypendium. Stypendium przyznaje wójt w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1327 z późn. zm.),
  2. Uchwała nr XLVII/385/14 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Nowa Wieś Lęborska,
  3. Uchwała nr XII/140/19 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/385/14 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Nowa Wieś Lęborska,
  4. Uchwała nr XII/141/19 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 października 2019 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych,
  5. Uchwała nr XXVIII/336/21 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr XII/141/19 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 października 2019 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych.

Warunki:

Stypendium może być przyznane osobie, która spełnia łącznie następujące kryteria:

  1. pobiera naukę w szkole podstawowej położonej na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska,
  2. uzyskała średnią ocen na koniec roku szkolnego:
  1. w klasach IV – VI co najmniej 5,75 i wzorową ocenę z zachowania,
  2. w klasach VII - VIII co najmniej 5,50 i bardzo dobrą ocenę z zachowania.
  1. jest laureatem lub finalistą przedmiotowego konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym.

Prawo zgłaszania kandydatów na stypendystów przysługuje dyrektorom szkół, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej oraz rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia.

Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski składa się do 15 sierpnia danego roku, w kancelarii Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej - pokój nr 11.

Wymagane dokumenty:

Do wniosku (załącznik nr 1) należy dołączyć kopię świadectwa szkolnego oraz kopie innych świadectw, dyplomów, zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia ucznia. Uwierzytelnione kopie dokumentów powinny być opatrzone klauzulą "potwierdzam za zgodność z oryginałem", datą i podpisem.