Przebudowa ul. Polnej

Beneficjent: Gmina Nowa Wieś Lęborska

Tytuł operacji: „Przebudowa ulicy Polnej w granicach pasa drogowego (zagospodarowanie pobocza przy szkole oraz odnowa nawierzchni w kierunku drogi powiatowej nr 1322G)”

Cel operacji: poprawa dostępności i jakości ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Nowa Wieś Lęborska, poprzez przebudowę ulicy Polnej w Nowej Wsi Lęborskiej.

Wartość projektu: 205 098,00 zł. Wysokość otrzymanego dofinansowania: 102 549,00 zł, w tym 87 166,65 zł z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Środki pozyskane zostały w ramach działania: „Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury publicznej, infrastruktury kultury bazującej na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich”.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 31.12.2018 r.

Termin realizacji inwestycji: do 31 grudnia 2019 r.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty:
1) Liczba wybudowanych / przebudowanych / wyremontowanych / rozbudowanych / zmodernizowanych / obiektów publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub obiektów kultury – 1
2) Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury publicznej wspartej w ramach PO RYBY 2014-2020 - 501

Zakres projektu: Przebudowa ulicy Polnej w granicach pasa drogowego, w tym:
- zagospodarowanie pobocza przy szkole - 144 m
- odnowa nawierzchni w kierunku drogi powiatowej nr 1322G – 90m (od istniejącej kostki brukowej w stronę drogi powiatowej).