I etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach - Kębłowo Nowowiejskie, Łowcze, Nowa Wieś Lęborska

Budowa ok. 1,7 km odcinka sieci kanalizacji obejmuje zabudowania w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Polnej i wzdłuż ulicy Kębłowskiej w grawitacyjno-tłocznym układzie odprowadzenia ścieków sanitarnych wyposażonych w przepompownię ścieków, studnie technologiczne, studnie rewizyjne i rozprężne, co zapewni przerzut ścieków z sieci grawitacyjnej do istniejącej kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni ścieków w Lęborku. Przedmiotowy zakres prac uzbroi w sieć kilkadziesiąt posesji. Jest to kluczowy etap inwestycji, bez której niemożliwym jest skanalizowanie miejscowości Kębłowo Nowowiejskie i Łowcze. Szacuje się, że docelowo po zakończeniu wszystkich IV etapów ponad 600 osób uzyska możliwość przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z zasadami obliczania parametru RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców) należy założyć, że dzięki temu odbiór i oczyszczenie ścieków w oczyszczalni dla Równoważnej Liczby Mieszkańców obliczonej w odniesieniu do ładunku BZT5 wyniesie 200 RLM.

W styczniu 2024 r. podpisana została umowa z wykonawcą. Planowany termin zakończenia prac to III kwartał 2024 roku. Inwestycja realizowana jest w ramach VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład (PGR).

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1.137.750,00 zł
PROMESA BGK: 1.114.995,00 zł