Cyfrowa Gmina

Projekt pt. „Cyfrowa Gmina”

Celem projektu jest zwiększenie potencjału cyfrowego Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Planowane efekty: EFEKTEM DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH BĘDZIE POPRAWA JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ MIESZKAŃCÓW ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW, jak również zwiększenie ich dostępności poprzez wdrożenie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną o stopniu dojrzałości cyfrowej min. 4, a także poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego gminy wraz z dostosowaniem do wytycznych rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017, poz. 2247 z późn. zm.).

Wartość projektu: 413.580,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 413.580,00 zł.

Grant przeznaczony jest na cyfryzację urzędu gminy i jednostek podległych (m.in. szkół, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej czy Gminnego Zakładu Usług Komunalnych).

W ramach projektu przeprowadzona zostanie diagnoza cyberbezpieczeństwa w celu sprawdzenia dotychczasowo stosowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa danych. Zakupimy także 36 komputerów oraz 6 laptopów, które zostaną rozdysponowane pomiędzy urząd gminy i jednostki podległe.

Projekt pozwoli na zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. Zakłada przede wszystkim rozbudowę zabezpieczeń logicznych poprzez zakup 12 urządzeń UTM (Unified Threat Management) - są to zapory sieciowe posiadające m.in. zaporę firewall oraz system detekcji i prewencji włamań (IPS). Dzięki temu dane mieszkańców będące w posiadaniu urzędu gminy będą jeszcze bezpieczniejsze.

Stosowany dotychczas system do elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD) zostanie zintegrowany z posiadanym systemami dziedzinowymi, np. System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi GOK+ czy System Naliczania Podatków od Nieruchomości, Rolnych i Leśnych POGRUN+. Przełomem w elektronizacji będzie rozbudowanie ww. systemu w celu jego integracji z systemem e-Nadawca Poczty Polskiej.

W ramach projektu nie zapomniano o edukacji cyfrowej urzędników, czyli  szkoleniu dla pracowników urzędu w zakresie wdrożonych systemów (komplementarne z pozostałymi działaniami), niezbędne dla właściwej pracy ze zmodernizowanymi/nowymi systemami/programami głównie w celu realizacji e-usług.

Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Element dekoracyjny. grafika