MEW@ Darmowe szkolenia komputerowe dla seniorów

W 2018 r. Gmina Nowa Wieś Lęborska przystąpiła do realizacji projektu „MEW@ (Media Education with Activity). Program rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa pomorskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z zastosowaniem działań szkoleniowych animacyjnych w środowisku lokalnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Program miał na celu aktywizację osób powyżej 65 roku życia. W czerwcu 2018 roku pierwsza grupa rozpoczęła szkolenia. Dnia 03.12.2019 r. zaczęły się szkolenia komputerowe dla drugiej grupy spośród mieszkańców gminy, którzy ukończyli 65 lat i więcej. Harmonogram zajęć obejmował 10 spotkań 6-godzinnych, co stanowiło sumę 60 godzin ćwiczeń przy komputerze. Druga grupa zakończyła zajęcia 18.02.2020, natomiast trzecia grupa szkoliła się w okresie od 04.12.2019 r. do 19.02.2020 r.

Gmina Nowa Wieś Lęborska była partnerem w/w projektu.
Beneficjentem projektu była Fundacja Partycypacji Społecznej.
Mieszkańcy gminy chętnie uczęszczali na zajęcia komputerowe, na których mogli nauczyć się praktycznego korzystania z komputera i tabletu. Każdy uczestnik pracował samodzielnie, przy swoim stanowisku. Z projektu skorzystało łącznie 30 osób.