JANOWICZKI

HISTORIA, PRZYRODA, OBRZĘDY (Źródło: Album "Gmina Nowa Wieś Lęborska", Wydawnictwo Bernardinum, ISBN 978-83-8127-693-1)

Historia

Janowiczki są dawną posiadłością szlachecką, historycznie związaną z Janowicami. Oddzieliły się one od Janowic zapewne 1.05.1398 roku na mocy kontraktu zawartego przed
sądem w Lęborku między Jaśkiem i Bernardem, ich matką Stanisławą i Swinszem oraz jego krewnymi w sprawie części dóbr Janowic i Janowiczek. Wzmiankują o tym kopenhaskie tablice woskowe (lęborskie zapisy sądowe, sporządzone na tablicach woskowych, wywiezione przez Szwedów w XVII wieku do Danii).
Według protokółu wizytacyjnego z roku 1437, Janowiczki były już wówczas na prawie czynszu pieniężnego, który uiszczały rocznie w wysokości 2 marek. Niemniej już w owych
czasach Janowiczki posiadały także chłopskich mieszkańców. 
W matrykułach szlacheckich z lat 1523 i 1628 wymienia się tylko jedną posiadłość – Janowice, choć były one podzielone między kilku członków jednego rodu. Nie wiadomo
jednak, czy którąś częścią były Janowiczki.
Gdy posiadaczami byli Natzmerowie (od końca XVII wieku do roku 1739) należały do nich Janowice i Janowiczki. Stanowiły one jednolitą własność aż do roku 1945.
W roku 1784 było tu 13 chłopów, jeden nauczyciel, jedna karczma (łącznie 17 dymów – domów mieszkalnych). Do Janowiczek należał również mały las zwany Małkowem (Malchow). Wieś była włączona do parafii w Janowicach. W XIX wieku część miejscowych chłopów stała się samodzielna, uzyskując zwolnienie od pańszczyzny i akty nadania. W statystykach z roku 1834 obie miejscowości wymienione są oddzielnie, w Janowiczkach odnotowuje się wtedy istnienie młyna.
W roku 1828 włości 6 chłopów janowickich przyłącza się do Janowiczek i tak powstała kolonia Kozołęka (Kahlfelde), która w 1911 roku liczyła około 95 mieszkańców. Same Janowiczki tworzyły w tym okresie gminę wiejską w wójtostwie Janowice, zamieszkałą przez 91 osób.
W latach 1739-1799 posiadaczami Janowiczek i Janowic byli hrabiowie Czapscy, od tego czasu, aż do wyzwolenia (10.03.1945) obie te miejscowości tworzyły własność niemieckich hrabiów von der Ostenów.

Zabytki

  • dworek zapewne z początku XIX wieku o małych walorach zabytkowych,
  • niewielki park z cennym starym platanem klonolistnym,
  • zagroda nr 8 – dom z I połowy XIX wieku, częściowo gliniany z naczółkowo-dymnikowym dachem, zagroda nr 11; na jej terenie użytkuje się – jako oborę – dawny dom mieszkalny nr 6 z początków XIX wieku, także okryty dachem naczółkowo-dymnikowym.

RADA SOŁECKA, kadencja 2019-2024:
Sołtys: Wiesława Syldatk, tel. 722 005 930
Emilia Schmydtke, Anna Kleysa, Małgorzata Marcisz, Marianna Jurczyńska, Agnieszka Chylewska

Wykaz ostatnich inwestycji realizowanych w sołectwie: