Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym

Wnioskodawcą projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6 "Integracja”; Poddziałanie 6.2.2. „Rozwój usług społecznych”) pt. „Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym” jest Stowarzyszenie Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne. Partnerami są: Gmina Cewice, Gmina Nowa Wieś Lęborska, Fundacja Lokalna oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Krępie Kaszubskiej.

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest utworzenie do 31.12.2022 r. 64 nowych miejsc świadczenia usług społecznych zwiększających dostępność tych usług dla minimum 120 osób (w tym 40 rodzin) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w szczególności dzieci, młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji uwzględniającej różny poziom potrzeb i oczekiwań.

GRUPA DOCELOWA:
Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim:
seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, dzieci i młodzież, opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, kandydaci oraz osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej.

ZADANIA PROJEKTU:

  1. powstanie 4 Klubów Rodziny (KR) - placówek wsparcia dziennego umożliwiającego kompleksowe wspieranie rodziny w jej funkcjonowaniu, w tym adaptacja lokali oraz zakup doposażenia dla 4 KR oraz zatrudnienie kadry KR z wymaganym doświadczeniem i kwalifikacjami;
  2. organizacja Klubów Rodziny, w tym angażowanie rodzin we współorganizację KR oraz zapewnienie wsparcia wynikającego z indywidualnych ścieżek reintegracji;
  3. działania wspierające funkcjonowanie KR, w tym działania bezpośrednie w środowisku dzieci i młodzieży oraz podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców;
  4. utworzenie i wspieranie grupy samopomocowych, w tym szkolenie dotyczące specyfiki tworzenia grup samopomocy.

 

ZADANIA GMINY NOWA WIEŚ JAKO PARTNERA:
W ramach projektu wyremontowane i wyposażone zostaną 3 budynki przeznaczone pod Kluby Rodziny. Gmina jako partner projektu nie poniesie żadnych kosztów finansowych. Jedynym wkładem własnym jest koszt udostępnienia pomieszczeń niezbędnych do funkcjonowania 3 Klubów Rodziny.

REZULTAT PROJEKTU:
Najważniejszym spodziewanym efektem projektu jest wdrożenie w 3 gminach spójnego, kompleksowego, środowiskowego systemu długoterminowych usług wspierania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem oraz podniesienie poziomu aktywności społecznych tych osób. Trwałość efektów zostanie zachowana przez okres dłuższy niż okres realizacji projektu.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ:
957.125,00 zł

 

Plakat informacyjny o realizacji projektu
Zajęcia Klubu Rodziny w Chocielewku
Zajęcia Klubu Rodziny w Chocielewku
Zajęcia Klubu Rodziny w Chocielewku
Zajęcia Klubu Rodziny w Chocielewku
Zajęcia Klubu Rodziny w Chocielewku
Zajęcia Klubu Rodziny w Chocielewku
Zajęcia Klubu Rodziny w Chocielewku
Zajęcia Klubu Rodziny w Chocielewku
Zajęcia Klubu Rodziny Łebień-Obliwice
Zajęcia Klubu Rodziny Łebień-Obliwice
Zajęcia Klubu Rodziny Łebień-Obliwice
Zajęcia Klubu Rodziny Łebień-Obliwice
Zajęcia Klubu Rodziny Łebień-Obliwice
Zajęcia Klubu Rodziny w Nowej Wsi Lęborskiej
Zajęcia Klubu Rodziny w Nowej Wsi Lęborskiej
Zajęcia Klubu Rodziny w Nowej Wsi Lęborskiej
Zajęcia Klubu Rodziny w Nowej Wsi Lęborskiej