Termomodernizacja

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork

Projekt "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.2. Efektywność energetyczna, Poddziałanie 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne.

Partner Wiodący: Powiat Lęborski.
Partnerzy: Gmina Nowa Wieś Lęborska, Gmina Łęczyce.

Wartość projektu: 21.605.208,65 zł
Przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: 17.078.155,42 zł (85% wydatków kwalifikowalnych).

INFORMACJE OGÓLNE:
Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja 11 budynków użyteczności publicznej. Projekt jest realizowany przez Powiat Lęborski, Gminę Nowa Wieś Lęborska i Gminę Łęczyce. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się głęboką modernizację energetyczną (termomodernizację) budynków użyteczności publicznej. W ramach przedsięwzięcia zakłada się m.in. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Zakres prac wynika z wykonanych uprzednio audytów energetycznych.

Miejsce realizacji projektu: Lębork, gmina wiejska Nowa Wieś Lęborska, gmina wiejska Łęczyce. Grupa docelowa: bezpośrednio - osoby korzystające z infrastruktury użyteczności publicznej objętej projektem; pośrednio – mieszkańcy i odwiedzający obszar MOF Lębork poprzez ograniczenie emisji i czystsze powietrze w regionie.

Okres realizacji projektu: od 20 czerwca 2016 do 31 października 2018 roku.

Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej. Celem bezpośrednim projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.

ZAKRES DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU:
I. POWIAT LĘBORSKI OBEJMUJE PROJEKTEM NASTĘPUJĄCE OBIEKTY:
a. Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku
b. Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych w Lęborku
c. Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku (Centrum Kształcenia Praktycznego)

Planowane do osiągnięcia wskaźniki dla Powiatu Lęborskiego:
1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 3,
2. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 2 394 899,71 kWh/rok,
3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 332,53 ton równoważnika CO2,
4. Oszczędność energii końcowej - co najmniej 30% średnio na budynek.

II. GMINA NOWA WIEŚ LĘBORSKA OBEJMUJE PROJEKTEM NASTĘPUJĄCE OBIEKTY:
a. Zespół Szkół w Garczegorzu
b. Zespół Szkół w Łebieniu
c. Zespół Szkół w Redkowicach
d. Gminny Zakład Usług Komunalnych i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej

Planowane do osiągnięcia wskaźniki dla Gminy Nowa Wieś Lęborska:
1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 4,
2. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 3 071 312,00 kWh/rok,
3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 881,87 ton równoważnika CO2,
4. Oszczędność energii końcowej - co najmniej 30% średnio na budynek.

III. GMINA ŁĘCZYCE OBEJMUJE PROJEKTEM NASTĘPUJĄCE OBIEKTY:
a. Zespół Szkół w Bożympolu Wielkim
b. Zespół Szkół w Łęczycach
c. Zespół Szkół i Przedszkola w Strzebielinie Osiedlu
d. byłe Gimnazjum w Strzebielinie

Planowane do osiągnięcia wskaźniki dla Gminy Łęczyce:
1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 4,
2. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 1 617 471,00 kWh/rok,
3.Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 373,10 ton równoważnika CO2,
4. Oszczędność energii końcowej - co najmniej 30% średnio na budynek.