Budowa systemów kanalizacji zbiorczej w Niebędzinie

Inwestycja rozwiązała problem ryzyka związanego z zanieczyszczeniem środowiska i polegała na rozbiórce osadnika Imhoffa wraz z przestarzałym zbiornikiem ppoż., a także na budowie ciągu technologicznego oczyszczalni, w tym: konstrukcji oporowych, zbiornika do awaryjnego magazynowania ścieków, rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i deszczowej PCV, rurociągów wodociągowych, hydrantu, zasilania i oświetlenia oraz dostosowania obiektu do jego obsługi.

Problem nieszczelności starego zbiornika Imhoffa był wielokrotnie poruszany we wnioskach mieszkańców i podczas zebrań sołeckich. Zbiornik był często remontowany. W dłuższej perspektywie czasu inwestycja przyczyni się do oszczędności w budżecie gminy. Nowy obiekt zmniejszy ryzyko odpływu ścieków do zlokalizowanego poniżej zabudowań Kanału Łebskiego lub wsiąknięcia nieczystości do gleby.

Po wykonaniu zadania oczyszczalnia ścieków jest zasilana ściekami bytowymi z istniejącej i dobudowanej kanalizacji sanitarnej, odprowadzającej ścieki z terenu Niebędzina, do której podpięte są głównie budynki mieszkalne - jedno i wielorodzinne. Długości i konstrukcje rurociągów oraz ich przepustowość są adekwatne do liczby mieszkańców, które obsługują. W ramach inwestycji 100% (0,6 km) istniejącej w miejscowości sieci zostało podpięte do nowoczesnej oczyszczalni ścieków, w tym także budynek użyteczności publicznej – świetlica wiejska.

Budowa systemów kanalizacji zbiorczej wpłynęła na kształtowanie wysokiej jakości infrastruktury mieszkaniowej, poprawiając poziom życia mieszkańców popegeerowskiej miejscowości. W obrębie miejscowości funkcjonuje 1 duże gospodarstwo rolne, które uprawia grunty i zajmuje budynki po zlikwidowanym miejscowym Państwowym Gospodarstwie Rolnym.
Przedsięwzięcie poprawiło infrastrukturę techniczną warunkującą poziom życia zgodny ze współczesnymi standardami cywilizacyjnymi i rozwiązało podstawowy problem lokalnej społeczności.

DOFINANSOWANIE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH (RFIL): 900.000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2.398.500,00 zł

Zdjęcie z lotu ptaka. Ogrodzony teren wykonanej inwestycji.
Zdjęcie z lotu ptaka. Ogrodzony teren wykonanej inwestycji.
Zdjęcie z lotu ptaka. Ogrodzony teren wykonanej inwestycji.
Zdjęcie z lotu ptaka. Ogrodzony teren wykonanej inwestycji.