Stypendia, nagrody i wyróżnienia sportowe

STYPENDIUM SPORTOWE

Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który uprawia dyscyplinę sportu objętą współzawodnictwem sportowym, osiągnął wysoki wynik sportowy oraz jest mieszkańcem Gminy Nowa Wieś Lęborska lub zrzeszony jest w klubie sportowym, stowarzyszeniu mającym siedzibę na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz reprezentuje postawę godną do naśladowania przez innych zawodników.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:
1. klub sportowy lub stowarzyszenie, w którym zrzeszony jest zawodnik,
2. właściwy polski związek sportowy lub okręgowy związek sportowy,
3. pełnoletni zawodnik,
4. rodzic zawodnika lub opiekun prawny, w przypadku gdy zawodnik jest niepełnoletni,
5. dyrektor placówki oświatowej z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego składa się w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska w terminie do 15 stycznia roku, na który ma być przyznane stypendium sportowe, uwzględniając wysokie wyniki sportowe osiągnięte w okresie 12 miesięcy roku poprzedniego.
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem stypendium sportowego.
Stypendium przyznaje Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska po zapoznaniu się z opinią właściwej Komisji.

 

NAGRODA, WYRÓŻNIENIE

Nagroda lub wyróżnienie może być przyznana:

  • ZAWODNIKOWI, który uprawia dyscyplinę sportu objętą współzawodnictwem sportowym, osiągnął wysoki wynik sportowy oraz jest mieszkańcem Gminy Nowa Wieś Lęborska lub zrzeszony jest w klubie sportowym, stowarzyszeniu mającym siedzibę na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz reprezentuje postawę godną do naśladowania przez innych zawodników.
  • TRENEROWI, który przyczynił się do osiągnięcia przez zawodnika wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym oraz reprezentuje postawę godną do naśladowania przez zawodników i innych trenerów.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:
1. klub sportowy lub stowarzyszenie, w którym zrzeszony jest zawodnik,
2. właściwy polski związek sportowy lub okręgowy związek sportowy,
3. pełnoletni zawodnik,
4. rodzic zawodnika lub opiekun prawny, w przypadku gdy zawodnik jest niepełnoletni,
5. dyrektor placówki oświatowej z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia składa się w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska w terminie:
do 15 stycznia, za wyniki osiągnięte w II półroczu roku poprzedniego,
do 15 czerwca, za wyniki osiągnięte w I półroczu roku bieżącego.
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia.
Nagrodę lub wyróżnienie przyznaje Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska po zapoznaniu się z opinią właściwej Komisji.