Stypendia sportowe

STYPENDIUM SPORTOWE

Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który uprawia dyscyplinę sportu objętą współzawodnictwem sportowym, osiągnął wysoki wynik sportowy oraz jest mieszkańcem Gminy Nowa Wieś Lęborska lub zrzeszony jest w klubie sportowym, stowarzyszeniu mającym siedzibę na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz reprezentuje postawę godną do naśladowania przez innych zawodników.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:
1. klub sportowy lub stowarzyszenie, w którym zrzeszony jest zawodnik,
2. właściwy polski związek sportowy lub okręgowy związek sportowy,
3. pełnoletni zawodnik,
4. rodzic zawodnika lub opiekun prawny, w przypadku gdy zawodnik jest niepełnoletni,
5. dyrektor placówki oświatowej z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego składa się w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska w terminie
do 15 stycznia roku, na który ma być przyznane stypendium sportowe, uwzględniając wysokie wyniki sportowe osiągnięte w okresie 12 miesięcy roku poprzedniego.
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem stypendium sportowego.
Stypendium przyznaje Wójt gminy Nowa Wieś Lęborska po zapoznaniu się z opinią właściwej Komisji.

 

NAGRODA, WYRÓŻNIENIE

Nagroda lub wyróżnienie może być przyznana:
ZAWODNIKOWI, który uprawia dyscyplinę sportu objętą współzawodnictwem sportowym, osiągnął wysoki wynik sportowy oraz jest mieszkańcem Gminy Nowa Wieś Lęborska lub zrzeszony jest w klubie sportowym, stowarzyszeniu mającym siedzibę na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz reprezentuje postawę godną do naśladowania przez innych zawodników.
TRENEROWI, który przyczynił się do osiągnięcia przez zawodnika wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym oraz reprezentuje postawę godną do naśladowania przez zawodników i innych trenerów.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:
1. klub sportowy lub stowarzyszenie, w którym zrzeszony jest zawodnik,
2. właściwy polski związek sportowy lub okręgowy związek sportowy,
3. pełnoletni zawodnik,
4. rodzic zawodnika lub opiekun prawny, w przypadku gdy zawodnik jest niepełnoletni,
5. dyrektor placówki oświatowej z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia składa się w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska w terminie:
do 15 stycznia, za wyniki osiągnięte w II półroczu roku poprzedniego,
do 15 czerwca, za wyniki osiągnięte w I półroczu roku bieżącego.
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia.
Nagrodę lub wyróżnienie przyznaje Wójt gminy Nowa Wieś Lęborska po zapoznaniu się z opinią właściwej Komisji.