Rekrutacja do szkoły

REKRUTACJA DO KLASY I PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

INFORMACJE OGÓLNE:

Rekrutacja do klasy I publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska odbywa się do na zasadach określonych w następujących aktach prawnych:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe;
 • Uchwała nr Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie postępowania rekrutacyjnego do klas I szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Lęborska.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci:

 • 7-letnie, które rok wcześniej nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego
 • 6-latnie, jeżeli rodzic/opiekun prawny wyraża taką wolę

REKRUTACJA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE SZKOŁY:

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej do klasy I przyjmuje się z urzędu.

Wymagana dokumentacja:

 • zgłoszenie dziecka do klasy I,
 • oświadczenie o miejscu zamieszkania.

POUCZENIE

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

REKRUTACJA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY:

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej, do klasy I przyjmuje się na wniosek rodzica/opiekuna prawnego - w przypadku, gdy szkoła po przyjęciu dzieci z obwodu dysponuje wolnymi miejscami i warunkami organizacyjnymi.

 1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 3. Nabór dzieci spoza obwodu odbywa się na podstawie kryteriów podanych w poniższej tabeli:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty

1.

Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukacje w tej samej placówce oświatowej.

10

Oświadczenie zawarte we wniosku o przyjęcie kandydata

2.

Rodzic kandydata (w tym samotnie wychowujący)/opiekun prawny pracuje zawodowo lub prowadzi działalność gospodarczą w obwodzie placówki.

5

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

Wymagana dokumentacja:

 • wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I,
 • zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej placówki oświatowej.

POUCZENIE

Zaświadczenie pracodawcy jest składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokument, może być składany także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA:

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające zgodnie z powyższymi zasadami.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na każdy rok szkolny jest określany i podawany do publicznej wiadomości do 31 stycznia każdego roku.

Zgłoszenie lub wniosek oraz wzory oświadczeń do pobrania w załącznikach.

Grafika 1: Rekrutacja do szkoły