Chodnik przy ul. Ogrodowej i Mostowej

Beneficjent: Gmina Nowa Wieś Lęborska

Tytuł operacji: "Remont chodnika wzdłuż ulicy Ogrodowej i Mostowej w Nowej Wsi Lęborskiej działka nr 1048 i 793 obręb Nowa Wieś Lęborska".

Cel operacji: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska poprzez przebudowę i rozbudowę chodnika wzdłuż ulicy Ogrodowej i Mostowej w Nowej Wsi Lęborskiej”.

Wartość projektu: 148 787,93 zł. Wysokość otrzymanego dofinansowania: 39 994,00 zł, w tym 33 994,90 zł z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Środki pozyskane zostały w ramach działania: „Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury publicznej, infrastruktury kultury bazującej na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich”.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 13.02.2018 r.

Termin realizacji inwestycji: do końca lipca 2019 r.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty:
Operacja przyczyni się do osiągnięcia wskazanego w LSR wskaźnika rezultatu „Liczba osób korzystających corocznie w okresie do 2023 z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury wspartej w ramach LSR” (corocznie do 2023 roku przebudowany i rozbudowany chodnik będzie używany przez ponad 1000 osób: przede wszystkim mieszkańców miejscowości: Nowa Wieś Lęborska, Czarnówko, Lęborka, lokalne stowarzyszenia oraz przez turystów).

Poprzez realizację operacji zostanie przebudowany i rozbudowany chodnik wzdłuż ulicy Ogrodowej i Mostowej w Nowej Wsi Lęborskiej, który będzie ważnym elementem krajobrazu kulturowego Gminy Nowa Wieś Lęborska. Realizacja projektu spowoduje poprawę dostępu do miejsc o charakterze historycznym i kulturalnym (wykopaliska archeologiczne w miejscowości Czarnówko), umiejscowionych na szlakach stanowiących dziedzictwo kulturowe zarówno gminy, jak i całego obszaru LGD.

Realizacja tej operacji będzie częściową kontynuacją trasy turystycznej na ścieżce przyrodniczej „Szlak rzeki Kisewy w Pradolinie Rzeki Łeby oraz szlaku krajobrazów młodoglacjalnych” i poprawi dostępność do miejsc historycznych i kulturowych, przez co przyczyni się to do rozwoju turystki, kultury i świadomości mieszkańców o bogactwie ich regionu oraz umożliwi bezpieczne poruszanie się po tej trasie osobom, które uprawiają pieszą wędrówkę.

* * *

* * *

Grafika 1: Chodnik przy ul. Ogrodowej i Mostowej