Przebudowa ulicy Rajskiej w Lubowidzu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Gmina Nowa Wieś Lęborska otrzymała dofinansowanie na operację typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" pn. „Przebudowa nawierzchni wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Lubowidz”.

Operacja ma na celu rozwój infrastruktury drogowej poprzez przebudowę nawierzchni drogi (ul. Rajskiej w Lubowidzu) prowadzącej do budynków użyteczności publicznej w Lubowidzu.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dzięki realizacji operacji osiągnięty zostanie cel szczegółowy 6B – wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Koszt całkowity realizacji zadania: 686 550,27 zł.

Kwota dofinansowania ze środków EFRROW: 436 851,00 zł.

Element dekoracyjny