Droga dojazdowa do jeziora Lubowidz

Znaki graficzne identyfikujące program finansowania.

 

 

 

 

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ NAD JEZIORO LUBOWIDZKIE 

ZOBACZ FILM PROMOCYJNY

Poprzez realizację operacji przebudowano 1 drogę dojazdową do jeziora Lubowidzkiego, najważniejszego miejsca w gminie Nowa Wieś Lęborska, wykorzystywanego w celach turystycznych i rekreacyjnych. Zadanie obejmowało następujące prace: Roboty przygotowawcze i roboty ziemne, Podbudowa, Nawierzchnie z płyt wielootworowych, Opór przy krawędziach jezdni, Roboty wykończeniowe. Inwestycja zakończyła się utwardzeniem nawierzchni jezdni płytami YOMB o łącznej długości 950 mb oraz szerokości 4 m. Przedmiotowa operacja realizowana była na obszarze będącym formą ochrony przyrody: „Obszar Chronionego Krajobrazu Fragment Pradoliny Łeby ze Wzgórzami Morenowymi na Południe od Lęborka”.

Zadanie uregulowało ruch turystyczny na obszarze cennym przyrodniczo, dzięki czemu poprawił się stan środowiska naturalnego, przede wszystkim okolicznych lasów. Przedmiotowa droga jest ogólnodostępną, niekomercyjną infrastrukturą publiczną prowadzącą do gminnego terenu rekreacyjnego nad jeziorem Lubowidzkim, więc dzięki przebudowie nastąpił także rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej bazującej na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich. Poprawiły się także warunki życia mieszkańców, ułatwiony został dostęp do jeziora Lubowidzkiego oraz co najważniejsze, poprawił się stan środowiska naturalnego. Ułatwienie dostępu do jeziora zachęca turystów do odwiedzania pięknego krajobrazu jeziora Lubowidzkiego, bez uszczerbku dla przyrody (zły stan drogi gruntowej sprawiał, że mieszkańcy i turyści szukali innych dróg nad jezioro, niszcząc przy tym przyrodę).

ℹ️ Wartość projektu to 416.355,00 zł.
Wysokość otrzymanego dofinansowania - 208.177,45 zł, w tym 176.950,84 zł to środki z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (PO RYBY).

Środki pozyskane zostały w ramach działania: „Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury publicznej, infrastruktury kultury bazującej na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich”.


 

Beneficjent: Gmina Nowa Wieś Lęborska

Tytuł operacji: „Przebudowa drogi dojazdowej do jeziora Lubowidz – regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo”

Cel operacji: Ochrona cennego przyrodniczo obszaru poprzez uregulowanie ruchu turystycznego dzięki przebudowie 1 drogi dojazdowej do jeziora Lubowidzkiego.

Wartość projektu: 448.215,81 zł. Wysokość otrzymanego dofinansowania: 224.107,90 zł, w tym 190.491,71 zł z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Środki pozyskane zostały w ramach działania: „Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury publicznej, infrastruktury kultury bazującej na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich”.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 04.01.2021 r.

Termin realizacji inwestycji: do 31 grudnia 2021 r.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty:

  1. Liczba wybudowanych / przebudowanych / wyremontowanych / rozbudowanych / zmodernizowanych / obiektów publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub obiektów kultury – 1
  2. Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury publicznej wspartej w ramach PO RYBY 2014-2020 - 101

Zakres projektu: Poprzez realizację operacji zostanie przebudowana droga dojazdowa do jeziora Lubowidzkiego, najważniejszego miejsca w gminie Nowa Wieś Lęborska, wykorzystywanego w celach turystycznych i rekreacyjnych. Zadanie będzie obejmować następujące prace: Roboty przygotowawcze i roboty ziemne, Podbudowa, Nawierzchnie z płyt wielootworowych, Opór przy krawędziach jezdni, Roboty wykończeniowe. Inwestycja zakończy się utwardzeniem nawierzchni jezdni płytami YOMB o łącznej długości 950 mb oraz szerokości 4 m.

Element dekoracyjny.
Widok na jezioro Lubowidz.