Droga dojazdowa do jeziora Lubowidz

Znaki graficzne identyfikujące program finansowania.

 

 

 

 

Beneficjent: Gmina Nowa Wieś Lęborska

Tytuł operacji: „Przebudowa drogi dojazdowej do jeziora Lubowidz – regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo”

Cel operacji: Ochrona cennego przyrodniczo obszaru poprzez uregulowanie ruchu turystycznego dzięki przebudowie 1 drogi dojazdowej do jeziora Lubowidzkiego.

Wartość projektu: 448.215,81 zł. Wysokość otrzymanego dofinansowania: 224.107,90 zł, w tym 190.491,71 zł z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Środki pozyskane zostały w ramach działania: „Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury publicznej, infrastruktury kultury bazującej na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich”.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 04.01.2021 r.

Termin realizacji inwestycji: do 31 grudnia 2021 r.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty:

  1. Liczba wybudowanych / przebudowanych / wyremontowanych / rozbudowanych / zmodernizowanych / obiektów publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub obiektów kultury – 1
  2. Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury publicznej wspartej w ramach PO RYBY 2014-2020 - 101

Zakres projektu: Poprzez realizację operacji zostanie przebudowana droga dojazdowa do jeziora Lubowidzkiego, najważniejszego miejsca w gminie Nowa Wieś Lęborska, wykorzystywanego w celach turystycznych i rekreacyjnych. Zadanie będzie obejmować następujące prace: Roboty przygotowawcze i roboty ziemne, Podbudowa, Nawierzchnie z płyt wielootworowych, Opór przy krawędziach jezdni, Roboty wykończeniowe. Inwestycja zakończy się utwardzeniem nawierzchni jezdni płytami YOMB o łącznej długości 950 mb oraz szerokości 4 m.

Element dekoracyjny.
Widok na jezioro Lubowidz.