Przebudowa drogi gminnej wzdłuż ul. Bałtyckiej

Tablica informacyjna ustawiona na terenie gminy. Na tablicy komunikat o dofinansowaniu inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Na tablicy znajduje się godło Polski oraz się znaki graficzne partnerów finansujących: Gminy Nowa Wieś Lęborska i Wojewody Pomorskiego.

Tytuł projektu: „Przebudowa drogi gminnej wzdłuż ul. Bałtyckiej prowadzącej do zabudowy jednorodzinnej w Nowej Wsi Lęborskiej”.

Wnioskodawca: Gmina Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska.

Projekt realizowany w ramach: dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego, z Funduszu Dróg Samorządowych.

Umowa o dofinansowanie: Nr 19/G/FDS/II/2019 z dnia 1 października 2019 r.

Budżet projektu: Całkowita wartość inwestycji – 2 158 440,90 zł w tym:
Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 1 079 220,00 zł

Opis projektu: Przebudowa drogi gminnej 122029G wzdłuż ul. Bałtyckiej prowadzącej do zabudowy jednorodzinnej w Nowej Wsi Lęborskiej, polegająca na przebudowie drogi o długości 507,00 m (od KM 0+355,9 do KM 0+863,25). Nawierzchnia jezdni - bitumiczna o szerokości jezdni - 6,0 m. W ramach zadania przebudowano 4 skrzyżowania, w tym 1 skrzyżowanie wyniesione, wybudowano 9 przejść dla pieszych, w tym 3 wyniesione. Wykonano ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej, szerokości 2,5 m i długości 502 m oraz chodnik o nawierzchni z kostki betonowej szerokości 1,5 m i długości 403 m. Wykonano również sieć oświetleniową, zamontowano słupy oświetleniowe wzdłuż chodnika i ścieżki rowerowej oraz jako doświetlenie przejść dla pieszych. W celu prawidłowego odwodnienia przebudowanej drogi oraz odprowadzenia wód opadowych z terenów przyległych, wybudowano nowy system kanalizacji deszczowej: długość kanalizacji deszczowej - 244.91 mb, wybudowano 14 studni deszczowych i 15 wpustów ulicznych.

Cel projektu: Celem realizacji niniejszego projektu jest:
• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz zarządzania prędkością;
• zapewnienie spójności sieci dróg publicznych;
• podnoszenie standardów spójności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełnienia tych standardów;
• zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych;
• poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

Efekty projektu:
• przebudowa grogi gminnej nr 122029G (ulicy Bałtyckiej) umożliwiła i ułatwiła dostęp mieszkańców Nowej Wsi Lęborskiej do Miasta Lębork, w którym znajdują się m.in. obiekty kultury, kino, muzeum, urzędy, kościoły, szpital, szkoły ponadgimnazjalne, a także miejsca pracy mieszkańców Nowej Wsi Lęborskiej. Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy dostępności czasowej przede wszystkim mieszkańców gminy Nowa Wieś Lęborska do ośrodków miejskich: powiatowych, subregionalnych oraz wojewódzkich (ulica projektowana była tak, aby umożliwić przejazd komunikacji zbiorowej);
• podniesione zostały parametry techniczne drogi do klasy drogi zbiorczej, która obsługuje i zespaja wszystkie drogi osiedlowe. Dotychczas istniejąca konstrukcja nawierzchni tłuczniowej, przedmiotowej drogi wymagała ciągłych, corocznych zabiegów, które pozwalały na jej eksploatację. Po przebudowie konstrukcja nawierzchni może być eksploatowana przez 20 lat, bez konieczności dokonywania corocznych napraw utrzymaniowych. Dotychczas nośność drogi wynosiła 80 kN, natomiast po przebudowie wynosi minimum 100 kN. Przebudowa drogi gminnej nr 122029G, po stronie Gminy Nowa Wieś Lęborska jest kontynuacją działań prowadzonych przez Miasto Lębork. Przebudowa spowodowała jednorodność ww. dróg, poprzez kontynuację następujących rozwiązań funkcjonalnych, to znaczy: ta sama szerokość jezdni oraz rodzaj nawierzchni (asfalt), kontynuacja ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia drogowego oraz uporządkowanie odwodnienia;
• skrócił się dojazd jednostkom Państwowej Straży Pożarnej z Lęborka w kierunku wsi Redkowice i Miasta Łeby (oraz pobliskich miejscowości), przyspieszając akcje ratownicze;
• poprawiła się dostępność mieszkańców Nowej Wsi Lęborskiej do przedszkola i żłobka, do którego pośrednio prowadzi ulica Bałtycka;
• tereny przyległe do ul. Bałtyckiej stały się cennymi terenami inwestycyjnymi i mieszkaniowymi.

Przebieg prac:

Początkowy etap budowy drogi. Urządzenia drenujące grunt. Pracująca koparka. W tle zabudowania domów jednorodzinnych.

Kolejny etap budowy drogi. Chodnik ułożony z kostki brukowej, krawężniki ułożone, rowy melioracyjne wyłożone ażurowymi płytami z betonu. Walec wałujący kolejną warstwę podbudowy drogi, przygotowującą do wylania asfaltu. W tle zabudowania domów jednorodzinnych.