Stawki podatków

obowiązujące w 2024 roku

PODATEK ROLNY:

Stawki podatku rolnego w 2024 r. wynoszą:

 • grunty gospodarstw rolnych – 200,00 zł za 1 ha przeliczeniowy,
 • grunty pozostałe – 400,00 zł za 1 ha fizyczny.

PODATEK LEŚNY:

Stawka podatku leśnego w 2024 r. wynosi – 72,0346 zł z 1 ha fizyczny.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą:

Od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 1,15 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 30,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 15,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 6,76 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,84 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • domków letniskowych – 11,17 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

Od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,34 zł od 1 m² powierzchni,
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 6,66 zł od 1 ha powierzchni,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,64 zł od 1 m² powierzchni,
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 4,39 zł od 1 m² powierzchni.

Od budowli:

 • 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:

 1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
  • powyżej 3,5 do 5,5 tony włącznie 772,00
  • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 922,00
  • powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.282,00
  • od 12 ton do poniżej 18 ton 1.744,00
  • od 18 ton do poniżej 25 ton 2.032,00
  • od 25 ton do poniżej 29 ton 2.450,00
  • równej lub wyższej niż 29 ton:
   • z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
    • 2 osie 2.438,00
    • 3 osie 2.438,00
    • 4 osie i więcej 2.438,00
   • z innym system zawieszenia osi jezdnych
    • 2 osie 2.438,00
    • 3 osie 2.438,00
    • 4 osie i więcej 2.952,00
 2. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  • od 3,5 do 9 ton włącznie 1.354,00
  • od powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.466,00
  • w przypadku 2 osi jezdnych
   • Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne i dopuszczalną masą całkowitą dla zespołu pojazdów:
    • od 12 ton do poniżej 25 ton 1.502,00
    • od 25 ton do poniżej 31 ton 1.810,00
    • od 31 ton do 36 ton włącznie 1.998,00
    • powyżej 36 ton 1.998,00
   • Z innym systemem zawieszenia osi jezdnych i dopuszczalną masą całkowitą dla zespołu pojazdów:
    • od 12 ton do poniżej 25 ton 1.502,00
    • od 25 ton do poniżej 31 ton 1.810,00
    • od 31 ton do 36 ton włącznie 2.288,00
    • powyżej 36 ton 2.460,00
  • w przypadku 3 i więcej osi jezdnych
   • Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne i dopuszczalną masą całkowitą dla zespołu pojazdów:
    • od 12 ton do poniżej 25 ton 1.676,00
    • od 25 ton do poniżej 31 ton 1.810,00
    • od 31 ton do 36 ton włącznie 1.998,00
    • powyżej 36 ton do poniżej 40 ton 2.056,00
    • od 40 ton i wyżej 2.346,00
   • Z innym systemem zawieszenia osi jezdnych i dopuszczalną masą całkowitą dla zespołu pojazdów:
    • od 12 ton do poniżej 25 ton 2.230,00
    • od 25 ton do poniżej 31 ton 2.230,00
    • od 31 ton do 36 ton włącznie 2.230,00
    • powyżej 36 ton do poniżej 40 ton 2.230,00
    • od 40 ton i wyżej 2.978,00
 3. Od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
  • od 7 ton do poniżej 12 ton 358,00
  • w przypadku 1 osi jezdnej
   • Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne i dopuszczalną masą całkowitą dla zespołu pojazdów:
    • od 12 ton do poniżej 25 ton 450,00
    • od 25 ton do 33 ton włącznie 672,00
    • powyżej 33 ton 740,00
   • Z innym systemem zawieszenia osi jezdnych i dopuszczalną masą całkowitą dla zespołu pojazdów:
    • od 12 ton do poniżej 25 ton 472,00
    • od 25 ton do 33 ton włącznie 786,00
    • powyżej 33 ton 798,00
  • w przypadku 2 osi jezdnych
   • Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne i dopuszczalną masą całkowitą dla zespołu pojazdów:
    • od 12 ton do poniżej 25 ton 444,00
    • od 25 ton do poniżej 28 ton 682,00
    • od 28 ton do poniżej 33 ton 854,00
    • od 33 ton do poniżej 38 ton 1.144,00
    • od 38 ton i wyżej 1.514,00
   • Z innym systemem zawieszenia osi jezdnych i dopuszczalną masą całkowitą dla zespołu pojazdów:
    • od 12 ton do poniżej 25 ton 472,00
    • od 25 ton do poniżej 28 ton 786,00
    • od 28 ton do poniżej 33 ton 1.144,00
    • od 33 ton do poniżej 38 ton 1.732,00
    • od 38 ton i wyżej 2.196,00
  • w przypadku 3 i więcej osi jezdnych
   • Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne i dopuszczalną masą całkowitą dla zespołu pojazdów:
    • od 12 ton do poniżej 33 ton 964,00
    • od 33 ton do 36 ton włącznie 964,00
    • powyżej 36 ton do poniżej 38 ton 966,00
    • od 38 ton i wyżej 1.270,00
   • Z innym systemem zawieszenia osi jezdnych i dopuszczalną masą całkowitą dla zespołu pojazdów:
    • od 12 ton do poniżej 33 ton 1.270,00
    • od 33 ton do 36 ton włącznie 1.270,00
    • powyżej 36 ton do poniżej 38 ton 1.442,00
    • od 38 ton i wyżej 1.674,00
 4. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
  • mniejszej niż 22 miejsca 800,00
  • równej lub większej niż 22 miejsca 1.300,00