Miasteczka rowerowe przy każdej szkole

Tytuł projektu: "Wzrost kompetencji dzieci z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska w zakresie bezpieczeństwa na drodze poprzez budowę miasteczek ruchu drogowego i montaż radarowego wyświetlacza prędkości"

Gmina Nowa Wieś Lęborska zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost kompetencji dzieci z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska w zakresie bezpieczeństwa na drodze poprzez budowę miasteczek ruchu drogowego i montaż radarowego wyświetlacza prędkości”. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska. 

Wydatki ogółem: 514.698,72 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 514.698,72 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 437.493,91 PLN

Efekty:

  • wyposażenie 5 szkół w miasteczka rowerowe:

    * Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej - 1 stacjonarne miasteczko rowerowe;

    * Szkoła Podstawowa w Leśnicach - 1 stacjonarne miasteczko rowerowe;

    * Szkoła Podstawowa w Redkowicach - 1 stacjonarne miasteczko rowerowe;

    * Zespół Szkół w Łebieniu - 1 stacjonarne miasteczko rowerowe oraz rowerowy tor przeszkód;

    * Zespół Szkół w Garczegorzu - 1 mobilne miasteczko rowerowe.

  • doposażenie przejścia dla pieszych w Krępie Kaszubskiej w radarowy wyświetlacz prędkości.

Miasteczka rowerowe wykorzystane będą poprzez:

1. Zajęcia dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego – praktyczne zajęcia z poruszania się po drogach w ramach szkolnych zajęć (przede wszystkim w klasie IV),

2. Naukę jazdy na rowerze dla młodszych dzieci – tereny szkolne są udostępniane popołudniami rodzicom i dzieciom, a także pozostałym mieszkańcom okolicznych miejscowości, a dla innych także po uzgodnieniu z dyrektorami szkół. Miasteczka mogą być wykorzystywane także do nauki jazdy na innych urządzeniach, np. hulajnogach. Będzie to dodatkowa atrakcja dla dzieci i młodzieży na terenie ich miejscowości, dzięki której będą mogły w sposób ciekawy spędzać czas, przy okazji zyskując wiedzę i umiejętności.

3. Konkurs z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zespół Szkół w Łebieniu organizuje konkurs na szczeblu powiatowym, ale dzięki niniejszemu projektowi pojawi się możliwość nauki w każdej szkole oraz przeprowadzenie szkolnych eliminacji do zawodów powiatowych.

4. Nauka poruszania się po drogach oraz zdawanie egzaminu na kartę rowerową.

Optymalne wykorzystanie infrastruktury na etapie eksploatacji zapewniono także w przypadku radarowego wyświetlacza prędkości w miejscowości Krępa Kaszubska, ponieważ panel solarny z akumulatorem zapewnią jego sprawne działanie nawet po zmroku. Urządzenie będzie przez całą dobę informować kierowców o ich prędkości, dzięki czemu będą zwalniać przed przejściem dla pieszych.

Projekt „Wzrost kompetencji dzieci z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska w zakresie bezpieczeństwa na drodze poprzez budowę miasteczek ruchu drogowego i montaż radarowego wyświetlacza prędkości” jest finansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


MECHANIZM UMOŻLIWIAJĄCY SYGNALIZOWANIE O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH LUB NADUŻYCIACH FINANSOWYCH

Gmina Nowa Wieś Lęborska, jako beneficjent projektu, współfinansowanego w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T   i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, pn. „Wzrost kompetencji dzieci z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska w zakresie bezpieczeństwa na drodze poprzez budowę miasteczek ruchu drogowego i montaż radarowego wyświetlacza prędkości”
Umowa o dofinansowanie POIS.03.01.00-00-0162/22-00
informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem poniższych narzędzi:

  1. adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
  2. lub formularza: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Zasady, jakimi kieruje się Instytucja Zarządzająca:

  1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
  2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
  4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.
Miasteczko rowerowe przy szkole w Redkowicach
Miasteczko rowerowe przy szkole w Łebieniu, tablica promująca projekt
Miasteczko rowerowe przy szkole w Redkowicach - plan ogólny
Miasteczko rowerowe przy szkole w Nowej Wsi Lęborskiej, tablica promująca projekt
Miasteczko rowerowe przy szkole w Leśnicach - plan ogólny
Miasteczko rowerowe przy szkole w Leśnicach - tablica promująca projekt