Program współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi

Samorząd Gminy Nowa Wieś Lęborska stawia za cel w swych działaniach równomierny rozwój gminy oraz poprawę warunków życia jej mieszkańców. Jednym z warunków rozwoju gminy jest zwiększenie bezpośredniego udziału mieszkańców w procesie zarządzania sprawami publicznymi. Naturalną formą aktywności mieszkańców w ramach społeczności lokalnych są organizacje pozarządowe. W związku z tym Gmina Nowa Wieś Lęborska realizuje zadania publiczne m.in. poprzez aktywną współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, włączając je tym samym w system demokracji lokalnej.

Celem głównym Programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy poprzez włączenie Organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych.

W ramach współpracy Organizacje pozarządowe otrzymują od Gminy na realizację zadań publicznych niezbędną pomoc o charakterze finansowym i pozafinansowym.

Współpraca finansowa realizowana jest poprzez zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pomoc o charakterze finansowym obejmuje:
a) powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem Dotacji na finansowanie ich realizacji,
b) wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem Dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Na wniosek Organizacji pozarządowej Wójt może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym w trybie małych dotacji wg zasad określonych w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA
Z ORAGANIZACJAMI POZRZĄDOWYMI NA ROK 2021

Priorytetowe zadania publiczne objęte programem oraz planowana wysokość środków przeznaczona na realizację Programu:

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PLANOWANA DOTACJA: 15.000 zł
WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - PLANOWANA DOTACJA: 200.000 zł
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH - PLANOWANA DOTACJA: 35.000 zł
PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU - PLANOWANA DOTACJA: 4.000 zł
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM - PLANOWANA DOTACJA: 1.000 zł

Łączna planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu wynosi 255.000 zł.

Wójt, w ramach zadań priorytetowych, określi szczegółowe rodzaje zadań publicznych przewidzianych do zlecenia, formę zlecenia oraz wysokość środków na poszczególne zadania w ofercie.

W ZAŁĄCZNIKU NR 6 - Uchwała nr XXIV/297/20 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dn. 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

 


PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2020

ZMIANA PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2020:

Zmiana dotyczy wysokości środków zaplanowanych na realizację programu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu i obecnie wynosi 109.000 zł.

W ZAŁĄCZNIKU NR 5 - Uchwała Nr XX/250/20 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dn. 30 lipca 2020r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/159/19 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

Priorytetowe zadania publiczne objęte programem oraz planowana wysokość środków przeznaczona na realizację Programu:

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA - PLANOWANA DOTACJA: 30.000 zł
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PLANOWANA DOTACJA: 10.000 zł
WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - PLANOWANA DOTACJA: 200.000 zł
PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU - PLANOWANA DOTACJA: 9.500 zł
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM - PLANOWANA DOTACJA: 1.000 zł

Łączna planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu wynosi 250.500 zł.

Wójt, w ramach zadań priorytetowych, określi szczegółowe rodzaje zadań publicznych przewidzianych do zlecenia, formę zlecenia oraz wysokość środków na poszczególne zadania w ofercie.

W ZAŁĄCZNIKU NR 4 - Uchwała nr XIII/159/19 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dn. 18 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.


PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019

Priorytetowe zadania publiczne objęte programem oraz planowana wysokość środków przeznaczona na realizację Programu:

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA - PLANOWANA DOTACJA: 60.000 zł
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PLANOWANA DOTACJA: 10.000 zł
WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - PLANOWANA DOTACJA: 200.000 zł
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH - PLANOWANA DOTACJA: 40.000 zł
PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU - PLANOWANA DOTACJA: 4.000 zł
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM - PLANOWANA DOTACJA: 1.000 zł

Łączna planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu wynosi 315.000 zł.

Wójt, w ramach zadań priorytetowych, określi szczegółowe rodzaje zadań publicznych przewidzianych do zlecenia, formę zlecenia oraz wysokość środków na poszczególne zadania w ofercie.

W ZAŁĄCZNIKU NR 3 - Uchwała nr III/24/18 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.


PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2018

Priorytetowe zadania publiczne objęte programem oraz planowana wysokość środków przeznaczona na realizację Programu:

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA - PLANOWANA DOTACJA: 60.000 zł
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PLANOWANA DOTACJA: 10.000 zł
WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - PLANOWANA DOTACJA: 197.000 zł
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH - PLANOWANA DOTACJA: 40.000 zł
PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU - PLANOWANA DOTACJA: 4.000 zł
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM - PLANOWANA DOTACJA: 1.000 zł

Łączna planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu wynosi 312.000 zł.

Wójt, w ramach zadań priorytetowych, określi szczegółowe rodzaje zadań publicznych przewidzianych do zlecenia, formę zlecenia oraz wysokość środków na poszczególne zadania w ofercie.

W ZAŁĄCZNIKU NR 2 - Uchwała nr XXXIX/397/17 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.


PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2017

Priorytetowe zadania publiczne objęte programem oraz planowana wysokość środków przeznaczona na realizację Programu:

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA - PLANOWANA DOTACJA: 60.000 zł
DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PLANOWANA DOTACJA: 10.000 zł
UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - PLANOWANA DOTACJA: 180.000 zł
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ - PLANOWANA DOTACJA: 40.000 zł
PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU - PLANOWANA DOTACJA: 4.000 zł
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM - PLANOWANA DOTACJA: 1.000 zł

Łączna planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu wynosi 295 000 zł.

Wójt, w ramach zadań priorytetowych, określi szczegółowe rodzaje zadań publicznych przewidzianych do zlecenia, formę zlecenia oraz wysokość środków na poszczególne zadania w ofercie.

W ZAŁĄCZNIKU NR 1 - Uchwała nr XXVIII/265/2016 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.