Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół

Zwrot kosztów dowozu dzieci / uczniów niepełnosprawnych

Podstawa prawna:
Art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 oraz art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.)

Obowiązkiem gminy jest:

 • zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;
 • zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
 • zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
  • a. 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
  • 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Zasady realizacji obowiązku dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych:

 1. Obowiązki, o których mowa powyżej, gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
 2. Zwrotu kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, punktu przedszkolnego, szkoły lub ośrodka zapewnianego przez rodziców prywatnym samochodem osobowym lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi dokonuje się na podstawie umowy pomiędzy rodzicami, a Wójtem Gminy Nowa Wieś Lęborska.
 3. Umowę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.
 4. Podstawą zawarcia umowy jest pozytywne rozpatrzenie wniosku o zwrot kosztów dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego (wzór wniosku do pobrania w załączniku).
 5. Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według określonego w ustawie wzoru.
 6. Jedną ze składowych wzoru jest średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu.
 7. Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.
 8. Wójt zawiera z rodzicami umowę w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.
 9. Kwotę zwrotu kosztów dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz rodziców pomniejsza się proporcjonalnie do liczby dni nieobecności w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, szkole podstawowej albo szkole ponadpodstawowej, dni ustawowo wolnych od zajęć dydaktyczno–wychowawczych, w tym świąt i ferii szkolnych, przypadających w przyjętym okresie rozliczeniowym.


Miejsce składania wniosków:

Wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników składa się w kancelarii Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej – pokój nr 11.

Wymagane dokumenty:

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie z placówki o objęciu dziecka/ucznia wychowaniem przedszkolnym, rocznym przygotowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki.
 2. Dokumenty producenta samochodu, z których wynika średnie zużycie paliwa samochodu (do wglądu).
 3. Kserokopię umowy użyczenia samochodu - w sytuacji, gdy opiekunowie nie są właścicielem pojazdu (do wglądu).
 4. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (do wglądu).