Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół

Zwrot kosztów dowozu dzieci / uczniów niepełnosprawnych

Podstawa prawna:
Art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 oraz art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie:

 1. niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom starszym (w wieku 7-9 lat) objętym wychowaniem przedszkolnym ze względu na posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i odroczenie obowiązku szkolnego - bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,
 2. dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym, wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,
 3. dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, spełniającym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna - bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
 1. 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
 2. 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Zasady realizacji obowiązku dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych:

Obowiązki, o których mowa powyżej, gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

Bezpłatny transport:

 1. zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie uzależnione jest od liczby dostępnych miejsc w samochodzie świadczącym te usługi oraz przebiegu trasy tego samochodu. (Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, zachęcamy rodziców/opiekunów prawnych do przewozu dzieci/uczniów własnym środkiem transportu i ubiegania się o zwrot kosztów),
 2. podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest pozytywne rozpatrzenie wniosku w sprawie dowozu dziecka lub ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego (wzór wniosku do pobrania w załączniku nr 1),
 3. wniosek rozpatrywany jest w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej koordynującym pracę samochodu świadczącego usługę dowozu.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. zaświadczenie z placówki o objęciu dziecka/ucznia wychowaniem przedszkolnym, rocznym przygotowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki,
 2. aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (do wglądu).

Zwrot kosztów przejazdu:

 1. zwrotu kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, punktu przedszkolnego, szkoły lub ośrodka zapewnianego przez rodziców prywatnym samochodem osobowym lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi dokonuje się na podstawie umowy pomiędzy rodzicami, a Wójtem Gminy Nowa Wieś Lęborska,
 2. umowę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym,
 3. podstawą zawarcia umowy jest pozytywne rozpatrzenie wniosku o zwrot kosztów dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego własnym środkiem transportu (wzór wniosku do pobrania w załączniku nr 2),
 4. zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według określonego w ustawie wzoru,
 5. kwotę zwrotu kosztów dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz rodziców pomniejsza się proporcjonalnie do liczby dni nieobecności w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, szkole podstawowej albo szkole ponadpodstawowej, dni ustawowo wolnych od zajęć dydaktyczno–wychowawczych, w tym świąt i ferii szkolnych, przypadających w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie z placówki o objęciu dziecka/ucznia wychowaniem przedszkolnym, rocznym przygotowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki.
 2. Dokumenty producenta samochodu, z których wynika pojemność skokowa silnika (do wglądu).
 3. Umowę użyczenia samochodu w sytuacji, gdy opiekun nie jest właścicielem pojazdu (do wglądu).
 4. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (do wglądu).

Miejsce składania wniosków:

Wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników należy dostarczyć do pokoju 122 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.