Inwestycje dla miejscowości, w których funkcjonowały PGR-y

Oczyszczalnia ścieków w Niebędzinie - tablica informacyjna grafika
Oczyszczalnia ścieków w Niebędzinie - widok ogólny grafika
Oczyszczalnia ścieków w Niebędzinie - widok ogólny grafika
Oczyszczalnia ścieków w Niebędzinie - widok ogólny grafika
Oczyszczalnia ścieków w Niebędzinie - widok ogólny grafika
Oczyszczalnia ścieków w Niebędzinie - widok na komory (studnie betonowe) grafika
Zdjęcia z budowy oczyszczalni ścieków w Niebędzinie - widok na komory (studnie betonowe) grafika
Zdjęcia z budowy oczyszczalni ścieków w Niebędzinie - widok na komory (studnie betonowe) grafika
Zdjęcia z budowy oczyszczalni ścieków w Niebędzinie - widok na komory (studnie betonowe) grafika
Zdjęcia z budowy oczyszczalni ścieków w Niebędzinie - widok ogólny grafika
Zdjęcia z budowy oczyszczalni ścieków w Niebędzinie - widok ogólny grafika
Zdjęcia z budowy oczyszczalni ścieków w Niebędzinie - widok ogólny grafika
Zdjęcia z budowy oczyszczalni ścieków w Niebędzinie - widok ogólny grafika
Budowana oczyszczalnia ścieków z widokiem na Niebędzino grafika
Niebędzino z lotu ptaka - widko na całą miejscowość grafika
Niebędzino z lotu ptaka - widko na całą miejscowość grafika
Droga z płyt typu YOMB w miejscowości Małoszyce po przebudowie grafika
Droga z płyt typu YOMB w miejscowości Małoszyce po przebudowie grafika
Prace przy przebudowie drogi gminnej w Obliwicach grafika
Prace przy przebudowie drogi gminnej w Obliwicach grafika
Element dekoracyjny - grafika podsumowująca otrzymane dofinansowanie grafika
Stary zbiornik Imhoffa w Niebędzinie grafika
Odcinek gruntowy przebudowywanej drogi w Obliwicach przed przebudową grafika
Droga gruntowa w Małoszycach prowadząca do zabudowań mieszkalnych grafika
Wizyta robocza z udziałem Ministra Piotra Müllera w Obliwicach przed oceną wniosków o dofinansowanie grafika
Element dekoracyjny grafika

Od lewej flaga i godło Polski.

1) Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową i włączeniem do oczyszczalni istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Niebędzinie:

IInwestycja rozwiązała problem ryzyka związanego z zanieczyszczeniem środowiska i polegała na rozbiórce osadnika Imhoffa wraz z przestarzałym zbiornikiem ppoż., a także na budowie ciągu technologicznego oczyszczalni, w tym: konstrukcji oporowych, zbiornika do awaryjnego magazynowania ścieków, rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i deszczowej PCV, rurociągów wodociągowych, hydrantu, zasilania i oświetlenia oraz dostosowania obiektu do jego obsługi.

Problem nieszczelności starego zbiornika Imhoffa był wielokrotnie poruszany we wnioskach mieszkańców i podczas zebrań sołeckich. Zbiornik był często remontowany. W dłuższej perspektywie czasu inwestycja przyczyni się do oszczędności w budżecie gminy. Nowy obiekt zmniejszy ryzyko odpływu ścieków do zlokalizowanego poniżej zabudowań Kanału Łebskiego lub wsiąknięcia nieczystości do gleby.

Po wykonaniu zadania oczyszczalnia ścieków jest zasilana ściekami bytowymi z istniejącej i dobudowanej kanalizacji sanitarnej, odprowadzającej ścieki z terenu Niebędzina, do której podpięte są głównie budynki mieszkalne - jedno i wielorodzinne. Długości i konstrukcje rurociągów oraz ich przepustowość są adekwatne do liczby mieszkańców, które obsługują. W ramach inwestycji 100% (0,6 km) istniejącej w miejscowości sieci zostało podpięte do nowoczesnej oczyszczalni ścieków, w tym także budynek użyteczności publicznej – świetlica wiejska.

Budowa systemów kanalizacji zbiorczej wpłynęła na kształtowanie wysokiej jakości infrastruktury mieszkaniowej, poprawiając poziom życia mieszkańców popegeerowskiej miejscowości. W obrębie miejscowości funkcjonuje 1 duże gospodarstwo rolne, które uprawia grunty i zajmuje budynki po zlikwidowanym miejscowym Państwowym Gospodarstwie Rolnym. Przedsięwzięcie poprawiło infrastrukturę techniczną warunkującą poziom życia zgodny ze współczesnymi standardami cywilizacyjnymi i rozwiązało podstawowy problem lokalnej społeczności.

INWESTYCJA ZAKOŃCZONA
DOFINANSOWANIE: 900.000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2.398.500,00 zł

2) Dokończenie przebudowy drogi gminnej w granicach pasa drogowego na odcinku Garczegorze-Obliwice prowadzącej do zabudowy wielorodzinnej i terenu rekreacyjnego:

Przebudowa drogi gminnej nr 122016G w granicach pasa drogowego na odcinku Garczegorze-Obliwice o długości 230 m prowadzącej do zabudowy wielorodzinnej i terenu rekreacyjnego zakładała zebranie i profilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej (130 m), demontaż istniejących płyt betonowych (100 m) i uzupełnienie kruszywem, wykonanie utwardzenia, wzmocnienie poboczy, ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej o szerokości 4 m.

Droga gminna nr 122016G łączy dwie drogi powiatowe: nr 1315G oraz nr 1314G, skracając do nich dojazd. Wcześniej mieszkańcy ze względu na często zły stan gruntowego odcinka drogi, zmuszeni byli korzystać z objazdu. Droga była wąska i niebezpieczna, a w okresie jesienno-zimowym często trudna do przejazdu. Przebudowywany odcinek stanowi ok. 20% całej długości drogi gminnej.

Przedsięwzięcie zostało zainicjowane wnioskiem o przebudowę drogi gminnej nr 122016G na wskazanym odcinku przez sołtysa wsi. Do wniosku załączona została lista poparcia z podpisami mieszkańców. Potrzebę przebudowy drogi zgłaszało także Stowarzyszenie „Obliwice i okolice”. Przedmiotowy odcinek stanowi dojazd do terenów rekreacyjnych, będących własnością JST, ale znajdujących się od 2017 r. pod opieką organizacji pozarządowej, której podstawowym celem statutowym jest rozwój infrastruktury wsi Obliwice oraz okolic w obszarze Ziemi Lęborskiej, a także działalność na rzecz aktywizacji, integracji, edukacji, sportu i rekreacji jej mieszkańców.

Przebudowa drogi:
- ułatwia mieszkańcom terenów wiejskich narażonych na wykluczenie społeczne komunikację do miejsc pracy, szkół, obiektów kultury, ośrodków służby zdrowia, miejsc kultu religijnego, a także skróci dojazd do najbliższego miasta powiatowego (Lęborka), kompleksowo rozwiązując utrudnienia, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, a także
- przyspiesza dojazd Jednostkom Państwowej Straży Pożarnej i służbom medycznym z Lęborka (w m. Obliwice znajduje się naturalny zbiornik PPOŻ, z którego korzystają jednostki straży pożarnej);
- poprawia stan infrastruktury wykorzystywanej na potrzeby transportu zbiorowego.

INWESTYCJA ZAKOŃCZONA
DOFINANSOWANIE: 91.000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 214.795,08 zł

3) Przebudowa drogi w m. Małoszyce:

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Małoszyce o długości 300 m prowadzącej do zabudowy wielorodzinnej wraz z utwardzeniem nawierzchni zakładała zebranie i profilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej, wykonanie utwardzenia za pomocą płyt betonowych typu YOMB na pow. 1200 m2 (szer. 4 m) wraz z podbudową drogi z kruszywa naturalnego i wzmocnieniem poboczy w granicach działek nr 40 i 41/1, obr. Małoszyce.

Inwestycja została zainicjowana wnioskiem o przebudowę wewnętrznej drogi gminnej na wskazanym odcinku przez sołtysa wsi. Do wniosku załączona została lista poparcia z podpisami mieszkańców. Wewnętrzna droga gminna łączy centrum wsi z drogą powiatową nr 1325G. Wcześniej mieszkańcy ze względu na często zły stan gruntowej drogi, szczególnie w okresie jesienno-zimowym  mieli problem z dojazdem do swoich posesji.

Przebudowa drogi:
- podnosi parametry techniczne drogi i będzie mogła być eksploatowana przez 20 lat, bez konieczności dokonywania corocznych napraw utrzymaniowych;
- poszerza jezdnię,
- poprawia komfort oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego;
- ułatwia dojazd Jednostkom Państwowej Straży Pożarnej i służbom medycznym z Lęborka;
- ułatwia mieszkańcom dostęp do komunikacji publicznej (w odległości 50 m od krańca drogi znajduje się przystanek autobusowy).

INWESTYCJA ZAKOŃCZONA
DOFINANSOWANIE: 84.000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 182.778,00 zł


1.075.000 złotych dofinansowania otrzyma Gmina Nowa Wieś Lęborska w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych. Z programu skorzystają mieszkańcy aż 3 miejscowości, w których niegdyś funkcjonowały PGR-y. Dzięki dotacji zrealizowane zostaną 3 inwestycje:

1) Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową i włączeniem do oczyszczalni istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Niebędzinie.
Wartość dofinansowania: 900 000,00 zł

2) Dokończenie przebudowy drogi gminnej w granicach pasa drogowego na odcinku Garczegorze-Obliwice prowadzącej do zabudowy wielorodzinnej i terenu rekreacyjnego.
Wartość dofinansowania: 91 000,00 zł

3) Przebudowa drogi w m. Małoszyce.
Wartość dofinansowania: 84 000,00 zł

Wsparcie gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na sfinansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gminach, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Nasza gmina złożyła 3 wnioski i wszystkie otrzymały dofinansowanie. Łącznie z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nasza gmina otrzymała już blisko 6 mln zł, z czego 4 mln to środki z puli 3 naborów konkursowych.