Dodatek elektryczny

OBSŁUGĄ DODATKU ELEKTRYCZNEGO ZAJMUJE SIĘ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
Źródło informacji: www.gopsnwl.pl


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że dnia 18 października 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127), która wprowadza nowy dodatek dla gospodarstw domowych — dodatek elektryczny.

Dodatek elektryczny skierowany jest do tych gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania mieszkań i domów, w tym wykorzystują m.in. pompy ciepła, piece akumulacyjne, bojlery

Pod pojęciem gospodarstwa domowego rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość dodatku elektrycznego to: 

 • 1000 zł  - dla gospodarstw domowych wykorzystujących do ogrzewania urządzenia na prąd,
 • 1500 zł - dla gospodarstw domowych wykorzystujących do ogrzewania urządzenia na prąd, w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, w tym celu należy dołączyć do wniosku rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 roku przekraczające 5 MWh)

DODATEK ELEKTRYCZNY JEST ŚWIADCZENIEM JEDNORAZOWYM

Uwaga: Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które korzystają z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Komu przysługuje dodatek elektryczny:

 • Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy - Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Uwaga: W przypadku niezgłoszenia źródła ciepła do bazy CEEB w wymaganym terminie dodatek elektryczny może przysługiwać po dokonaniu wywiadu środowiskowego, podczas którego potwierdzone zostanie, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło, o którym mowa w art. 27 ust. 1. ww. ustawy.

 • W przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje jeden dodatek elektryczny dla wszystkich zamieszkujących pod tym adresem. Jednak, gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złoży więcej niż jedna rodzina spod tego samego adresu, to dodatek wypłacany będzie temu, kto złożył wniosek jako pierwszy.

Uwaga: W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, i w terminie do dnia 1 lutego 2023 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, przyznanie dodatku może nastąpić w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego potwierdzone zostanie zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym, na którego potrzeby zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692);
 • gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967);
 • gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967);
 • gospodarstwom domowym, które korzystają z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Składanie wniosku o dodatek elektryczny:
Obsługą dodatku elektrycznego zajmować się będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego będzie można składać  od dnia 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r., w różnych formach:

 • osobiście w budynku Gminnego Punktu  Konsultacyjno-Informacyjnego w  Nowej Wsi Lęborskiej mieszczącym się przy ul. Grunwaldzkiej 54, 84-351 Nowa Wieś Lęborska (budynek znajdujący się obok kościoła), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00;
 • w formie listowanej za pośrednictwem Poczty Polskiej;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Ważne: Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Zgodnie z przepisami  ustawy  z dnia  23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.” (art.25), „Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania” (art.28).

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich złożenia. Dodatek elektryczny zostanie wypłacony do dnia 31 marca 2023 r.

Wzory wniosków do pobrania poniżej.

 

 

 

 

Grafika dekoracyjna.