Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

OBSŁUGĄ DODATKU ZAJMUJE SIĘ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
Źródło informacji: www.gopsnwl.pl


1. Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła przysługuje w wysokości:

 • 3 000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • 2 000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy;
 • 1 000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym:
 • 500 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

Jednocześnie informujemy, że za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.)

2. Powyższe źródła ciepła winny być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu jedynie  w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

3. Gospodarstwo domowe to:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
  w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

4. Jeden adres zamieszkania i negatywne przesłanki do przyznania dodatku dla gospodarstw domowych

 • w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem;
 • w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania;
 • w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który jako pierwszy złożył taki wniosek;
 • dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego;
 • dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych
  paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).
 • na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:
 • jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
 • gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

5. Osoby uprawnione do dodatku dla gospodarstw domowych:
1. osoby posiadające obywatelstwo polskie mające miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany;
3. osoby mające miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Weryfikowanie danych zawartych we wniosku o wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych.
Podczas weryfikacji wniosku bierze się pod uwagę w szczególności:

 • informacje wynikające ze złożonej deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • informacje uzyskane w związku z prowadzonym postępowaniem o przyznanie: świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych 500+, dodatku osłonowego, dodatku mieszkaniowego, dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców, wywiad środowiskowy

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, Organ może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego (samotnego zamieszkiwania w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych oraz wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych). Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

W toku wywiadu środowiskowego ustala się czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.

 • niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku dla gospodarstw domowych.

7. Formy rozstrzygnięć wniosków o dodatek dla gospodarstw domowych:

 • przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych nie wymaga wydania decyzji;
 • decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku dla gospodarstw domowych, uchylenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku dla gospodarstw domowych;
 • organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej;
 • w przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku, ma możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej;

8. Wnioski. Ważne!

 • wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.;
 • wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
 • dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Jak złożyć wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych?

 • Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych można złożyć:
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: Platforma ePUAP;
 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego;
 • przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej  wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
 • w przypadku składania wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej prosimy o wcześniejsze wypełnienie wniosku z należytą starannością, aby zapewnić sprawną obsługę.

Wniosek oraz instruktaż jak wypełnić wniosek do pobrania poniżej.

 

Element dekoracyjny.