Strategia Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030

 


Przyjęto Strategię Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030

20 grudnia 2021 roku uchwałą nr XLII/465/21 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska przyjęta została Strategia Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciu - głosowanie Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska nad uchwałą w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030 (fot. Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej).

Dokument przyjęto jednogłośnie - TREŚĆ UCHWAŁY.


Raport z konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z przeprowadzonych konsultacji społecznych Strategii Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030 ogłoszonych zarządzeniem nr W-79/2021 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 22 września 2021 r. Treść dokumentu poniżej. W załączniku można także zapoznać się z uaktualnioną o wnioski z konsultacji treścią projektu strategii rozwoju.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska 2021-2030

Podstawa prawna konsultacji społecznych
Konsultacje społeczne projektu dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska 2021-2030 przeprowadzone zostały w oparciu o zarządzenie nr W-79/2021 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 22 września 2021 r. w sprawie przeprowadzanie konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborka 2021-2030.

Przedmiot i cel konsultacji
Przedmiotem konsultacji był projektu dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska 2021-2030, a w szczególności celów operacyjnych i kierunków działań, które będą realizowane do 2030 przez Gminę Nowa Wieś Lęborska. Celem konsultacji było umożliwienie mieszkańcom gminy, organizacjom pozarządowym, podmiotom gospodarczym, partnerom samorządowym i ich związkom złożenie uwag w sprawie dokumentu strategii.

Termin konsultacji
Konsultacje trwały od 22 września 2021 roku do dnia 28 października 2021 roku.

Wykorzystane formy konsultacji
pisemna
 – za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza uwag przekazanego/przesłanego w wymaganym terminie na adres: Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska;
elektroniczna - za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza  uwag przesłanego/ przekazanego w wymaganym terminie na adres poczty elektronicznej: ugnwl@nwl.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą;
spotkania publiczne – spotkania konsultacyjne, które odbyły się w dniach 1 października 2021 roku o godzinie 10:00 oraz 6 października 2021 roku o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej (ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska).

Zgłoszone uwagi w trakcie konsultacji:

Tabela uwag zgłoszonych podczas konsultacji

Lp.

Osoba wnosząca uwagę

Fragment Strategii, do którego odnosi się uwaga
(zapis, rozdział, strona)

Treść uwagi

Uzasadnienie uwagi

1

Szymon Medalion – Reprezentant Organizacji Pozarządowych

I.1.2.
Rozszerzenie współpracy i promowanie aktywności mieszkańców i organizacji pozarządowych. Upowszechnianie wolontariatu
(str. 30)

 • Wykorzystywanie narzędzi umożliwiających udział mieszkańców w zarządzaniu gminą – konsultacje społeczne, partycypacja, wspólne opiniowanie decyzji gminnych.
 • Powołanie międzysektorowych zespołów roboczych w celu partnerskiego rozwiązywania kluczowych problemów gminy.

Proponowane działanie

2

Szymon Medalion – Reprezentant Organizacji Pozarządowych

I.2.4.
Wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia miejsc opieki i integracji os. samotnych, starszych, chorych i niepełnosprawnych

(str. 31)

 

 • Wsparcie powstawania i działania publicznych i niepublicznych placówek zajmujących się opieką nad osobami zależnymi tj. warsztaty terapii zajęciowej. Domy środowiskowe, całodobowe i dzienne miejsca odciążeniowe, usługi opiekuńcze i specjalistyczne, domy pomocy społecznej, domy opieki, hospicja.
 • Wspieranie inicjatywy budowy hospicjum, poprzez organizację wydarzeń charytatywnych i działań fundraisingowych.

Proponowane działanie

3

Monika Włusek – Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska

I.3.1.
Animacja i zapewnienie wsparcia grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (młodzież, seniorzy, osoby niepełnosprawne)
(str.31)

 • Promowanie i stymulowanie do aktywności osób 60+ oraz osób zależnych.
 • Tworzenie miejsc wsparcia doradczego i informacyjnego dla osób niepełnoprawnych np. Punktu Informacji i Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych

Proponowane działania

4

Szymon Medalion – Reprezentant Organizacji Pozarządowych

I.3.3.
Dostosowaniem gminnej infrastruktury społecznej zapewniającej dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami
(str. 32)

 • Budowa i utrzymanie infrastruktury komunikacyjnej przy powstającym hospicjum i innych placówkach wsparcia, w tym: pieszej (chodniki), samochodowej (drogi dojazdowe) i transportu zbiorowego.

Proponowane działania

5

Tomasz Sopyłło – Rada Miasta Lęborka

II.1.3.
Określenie i przystosowanie terenów pod inwestycje
oraz zwiększenie ich atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów (str. 33)

 • Lobbowanie działań i lokowanie inwestycji służących usprawnianiu komunikacji pomiędzy miejscowościami Rybki, Mosty i Nowa Wieś Lęborska – Obwodnica Wschodnia Lęborka.

Proponowane działanie

6

Marian Kurzydło - Sekretarz Miasta Lęborka

II.2.1. Przygotowanie
i promowanie wielobranżowej oferty rekreacyjno-turystycznej (str. 33)

 • Współpraca między gminna służąca wzrostowi atrakcyjności terenu wokół jeziora Lubowidz – rozwój infrastruktury, promowanie sportów wodnych.
   

Zaproponowany zapis został uwzględniony jako proponowane działanie. Zgodnie z metodologią opracowania dokumentu strategii jest to zbyt wąskie zagadnienie tematyczne, aby mogło być celem strategicznym.

Proponowane działanie

7

Teresa Rycak – Dyrektor Przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej

 

III.3.2.
Rozwój odnawialnych źródeł energii poprzez wykorzystanie energii wiatrowej, słonecznej
i wodnej oraz nowych technologii pozyskiwania energii cieplnej.
(str. 37)

 • Wykorzystanie nowych technologii pozyskiwania energii cieplnej z plastiku.
  W trakcie spotkań bezpośrednich dokonano uszczegółowienia zapisu:
 • Wykorzystanie nowych technologii w zakresie pozyskiwania „zielonej energii”

Proponowane działanie

 

8

Renata Palczewska – Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska

III.3.3.
Promocja dbałości o stan środowiska, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju
i edukacja ekologiczna
(str. 37)

 • Wykorzystywanie narzędzi umożliwiających udział mieszkańców w decyzjach dotyczących inwestycji środowiskowych oraz ingerujących w lokalne środowisko przyrodnicze– konsultacje społeczne, partycypacja, wspólne opiniowanie dokumentów.

Proponowane działania

Uwagi zostały przyjęte i wpisane do dokumentu strategicznego.


Konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030

Szanowni Państwo,
rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030. To nowy, kompleksowy dokument planistyczny Gminy, w którym chcemy określić główne kierunki rozwoju na najbliższe lata.

Przygotowanie projektu Strategii poprzedziło sporządzenie Diagnozy stanu gminy oraz prace w zespołach złożonych z radnych, sołtysów, przedstawicieli lokalnych środowisk i instytucji.

Konsultacje będą przeprowadzane w terminie od 22 września do 28 października 2021 r.

Przygotowany przez ekspertów projekt dokumentu podlega konsultacjom i umożliwia wypowiedzenie się w temacie mieszkańcom oraz przedstawicielom różnych organizacji i środowisk. Głos każdego z uczestników konsultacji jest dla nas bardzo istotny.

Projekt Strategii można pobrać poniżej.

W przypadku uwag prosimy o dostarczenie podpisanego, załączonego poniżej formularza uwag:

w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, poprzez złożenie w Kancelarii urzędu;
pocztą na adres: Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska (decyduje data wpływu do urzędu);
za pomocą poczty elektronicznej na adres: ugnwl@nwl.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej - /ugnwl/skrytka
Za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf.

W ramach konsultacji społecznych w dniach 1 października 2021 r. o godzinie 10:00 oraz 6 października 2021 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej (sala 117), ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska odbędą się dwa otwarte spotkania publiczne.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!


Ankieta do Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030

Szanowni Państwo
W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030 zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ma ona na celu zapoznanie się z Państwa opiniami na temat aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej, mocnych i słabych stron gminy oraz zagrożeń związanych z jej rozwojem. Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia skuteczności planowanych celów rozwojowych.

Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej jako "Raport społeczny jakości życia w Gminie Nowa Wieś Lęborska". Znajdą się w nim informacje z ankiet zebranych do 3 września 2021 r. Wnioski z raportu znajdą się w Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030.

Wypełnij ankietę online.

Informujemy, że ankietę można wypełnić również w formie papierowej. Ankieta dostępna jest w holu głównym Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska, którą po wypełnieniu należy złożyć w pokoju nr 6. 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt:
Referat Rozwoju Gminy, Ochrony Środowiska i Promocji Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, tel. 598612428, wew. 35.

Dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie.


Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac nad Strategią Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030

W związku z rozpoczęciem prac nad "Strategią Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030", tj. strategicznym dokumentem określającym największe potrzeby, możliwości, zagrożenia i kierunki rozwoju na najbliższe 10 lat, zarządzeniem Wójta Gminy powołany zostanie zespół roboczy (ok. 15-20 osób), który będzie brał udział w kilku (3-5) spotkaniach roboczych. Ze względu na obostrzenia część z nich może odbyć się zdalnie przez komunikator wideo. Zespół wypracuje wspólną dla wszystkich wizję rozwoju gminy. Wśród członków zespołu znajdą się pracownicy Urzędu Gminy, dyrektorzy szkół i innych jednostek podległych gminie, 1 przedstawiciel Rady Gminy i 1 przedstawiciel sołectw.

Do współpracy zapraszamy także przedstawicieli miejscowych organizacji pozarządowych, którzy mają doświadczenie w pracy z dokumentami strategicznymi w zakresie np. pozyskiwania środków zewnętrznych. Swoje zgłoszenie do 19.04.2021 r. (poniedziałek), do godz. 16.00 można kierować na adres e-mail: bartlomiej.zambrzycki@nwl.pl

Przy zgłoszeniu należy uzasadnić swoją kandydaturę.

Co ważne - wypracowany przez ZESPÓŁ ROBOCZY projekt STRATEGII, na końcu prac, uchwałą zatwierdza w całości Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska.