„Utworzenie 15 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku Gminny Żłobek "Szczęśliwy Krasnal"

Zadanie „Utworzenie 15 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku Gminny Żłobek "Szczęśliwy Krasnal", ul. Przedszkolna 1, 84-351 Nowa Wieś Lęborska” realizowane jest w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch+2022-2029” (zwany dalej Programem).

Celem zadania jest:

  1. utworzenie 15 nowych miejsc opieki zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz zgodnie z Programem, potwierdzone dokonanie wpisu tych miejsc do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  2. dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

15 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 planuje się utworzyć w budynku przedszkola funkcjonującego w Zespole Szkół w Łebieniu (w formie filii Gminnego Żłobka "Szczęśliwy Krasnal" w Nowej Wsi Lęborskiej, które posiada 45 miejsc). Aby utworzyć żłobek niezbędny jest remont pomieszczeń, które obecnie są salami lekcyjnymi, przede wszystkim w zakresie wymiany podłogi i malowania ścian. Konieczne jest też stworzenie szatni, toalet, pomieszczenia socjalnego, miejsca do mycia nocników, kuchni mlecznej oraz wózkowni. Niezbędne jest dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wybudowanie windy z kondygnacji 0 na 1 i podjazdu do kondygnacji 0. Na potrzeby żłobka należy także stworzyć odrębny plac zabaw (na ten cel wyodrębniony zostanie plac o powierzchni ok. 0.0185 ha z 3 stron otoczony wysokim żywopłotem). Konieczne będą także prace w kuchni, aby była zgodna z wymaganiami sanepidu oraz inne prace, które narzuci Państwowa Straż Pożarna - zostanie to ustalone dokładnie na etapie projektowania.

Grupy docelowe: z realizacji Zadania skorzystają dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej,

Utworzenie filii żłobka w miejscowości Łebień przyczyni się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwi łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwoli na zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza kobiet. Miejsca opieki powstałe dzięki Programowi umożliwią aktywizację zawodową rodziców, którzy dotychczas nie mogli podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3, wiążącą się m.in. z brakiem dostępu terytorialnego i finansowego instytucji opieki.

Wartość zadania: 661 653,90 zł
Wartość dofinansowania z UE: 537 930,00 zł
Środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT: 75 577,52 zł

#NextGenerationEU