Dodatek energetyczny - rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych

 

Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych stosujących średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą
Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych stosujących średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą w trybie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).

Komu przysługuje rekompensata?
Rekompensata przedsiębiorstwu energetycznemu mającemu swoją siedzibę w Gminie Nowa Wieś Lęborska, wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, które jest dostarczane do odbiorców ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, która nie wymaga uzyskania koncesji, lub zwolnione z obowiązku przedkładania taryf dla ciepła do zatwierdzania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, zwanemu dalej „Prezesem URE”, dla każdego źródła ciepła lub grupy źródeł ciepła stosujących ten sam rodzaj paliwa, z których żadne nie przekracza 5 MW zainstalowanej mocy cieplnej, kalkuluje ceny lub stawki opłat zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 46 ust. 5 i 6 ustawy – Prawo energetyczne oraz ustala składniki średniej ceny wytwarzania ciepła wynikające ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, o której mowa w ust. 3, i wprowadza je do stosowania w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 cytowane wyżej ustawy.

Gdzie można pobrać wniosek o wypłatę dodatku?
Druki wniosku dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej pok. nr 9. Druki można też pobrać poniżej.

Gdzie składa się wniosek o wypłatę rekompensaty?
Wniosek o wypłatę rekompensaty składa się do Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska.
Wnioski o wypłatę dodatku przyjmowane są w kancelarii Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska.

W jakiej formie składa się wniosek o wypłatę rekompensaty?
Wnioski o wypłatę rekompensaty składa się do wójta na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Do kiedy należy złożyć wniosek o wypłatę rekompensaty?
Wniosek o wypłatę rekompensaty składa się do 25. dnia każdego miesiąca następującego po danym miesięcznym okresie rozliczeniowym. Termin przypadający w dzień wolny od pracy przypada w pierwszy dzień roboczy po tym terminie.
W przypadku złożenia wniosku z niedochowaniem terminu wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Za jaki okres przysługuje rekompensata?
Rekompensata przysługuje za okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. i jest wypłacana podmiotowi uprawnionemu za każdy miesiąc kalendarzowy stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

 

Element dekoracyjny.