II, III i IV etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach - Kębłowo Nowowiejskie, Łowcze, Nowa Wieś Lęborska

Budowa ok. 8 km odcinka sieci kanalizacji obejmuje zabudowania w Nowej Wsi Lęborskiej wzdłuż ul. Kębłowskiej i Młynarskiej. Zadanie kompleksowo skanalizuje miejscowości Kębłowo Nowowiejskie i Łowcze. Sieć wybudowana zostanie w grawitacyjno-tłocznym układzie odprowadzenia ścieków sanitarnych wyposażonych w przepompownie ścieków, studnie technologiczne, studnie rewizyjne i rozprężne, co zapewni przerzut ścieków z sieci grawitacyjnej do istniejącej kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni ścieków w Lęborku. Po zakończeniu realizacji wszystkich IV etapów ponad 600 osób uzyska możliwość przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z zasadami obliczania parametru RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców) należy założyć, że dzięki temu odbiór i oczyszczenie ścieków w oczyszczalni dla Równoważnej Liczby Mieszkańców obliczonej w odniesieniu do ładunku BZT5 wyniesie 200 RLM.

W marcu ogłoszony został przetarg na realizację zadania. Planowany termin zakończenia prac to III kwartał 2024 roku. Przewidywany termin zakończenia Inwestycji to I kwartał 2026 roku. Inwestycja realizowana jest w ramach VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 10.022.837,00 zł
PROMESA BGK: 8.000.000,00 zł