Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR

Utworzono: 12-05-2023

MONITOROWANIE EFEKTÓW PROJEKTU

Zgodnie z Procedurą weryfikowania i monitorowania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” w Gminie Nowa Wieś Lęborska, terminy dostarczania oświadczeń są następujące:

 • w okresie 1-30.06.2023 r.
 • w okresie 1-30.06.2024 r.

Dla przypomnienia: Oświadczenia należy dostarczać do siedziby Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, bądź przysłać na adres e-mail: laptopy-pgr@nwl.pl

Dokumenty dotyczące minitorowania efektów projektu:
Procedura monitorowania efektów projektu
Oświadczenie ucznia niepełnoletniego
Oświadczenie ucznia pełnoletniego

W przypadku awarii przypominamy dane dostawcy sprzętu:
Alltech s.j. Z. Pająk, A. Pająk
ul. Spółdzielcza 33
09-407 Płock
NIP: 774-001-38-94, REGON: 610023173
Numer tel. do serwisu: +48 243 672 070

Okres gwarancji: 56 miesięcy, tj. do 25.04.2027 r.
Numer umowy z dostawcą oraz numer faktury znajdują się w protokole zdawczo-odbiorczym, stanowiącym załącznik do każdej umowy darowizny.


Utworzono: 16-03-2022

Projekt pt. „Cyfrowa Gmina — Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

Planowane efekty: W ramach projektu planuje się zakup 500 przenośnych komputerów w celu umożliwienia zdalnej nauki dzieciom z rodzin popegeerowskich, zamieszkujących na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska. Do laptopów planowany jest zakup ubezpieczenia za 50 tys. zł oraz oprogramowania dla dziecka z niepełnosprawnością w kwocie do 2 tys. zł. Komputery zostaną przekazane do wyłącznego użytku dla dziecka na własność w celu umożliwienia/ułatwienia mu nauki w szkole. Procedura weryfikowania przez Gminę tego faktu (zgodnie z warunkami konkursu) zostanie ustalona i przedstawiona mieszkańcom przed podpisaniem umów przekazania im sprzętu.

Wartość projektu: 1.302.000,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 1.302.000,00 zł.

Komputery zostaną przyznane mieszkańcom, którzy złożyli wnioski do dnia 18.10.2021 r. (oraz 8 pierwszych osób, które złożyły wnioski dnia 19.10.2021 - wg godziny składania wniosków w Kancelarii Urzędu) oraz spełniali wszystkie kryteria:

 • dziecko zamieszkuje na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, na terenie której funkcjonowały niegdyś PGR-y,
 • dziecko uczęszcza do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej (od 6-latków w zerówkach funkcjonujących przy szkołach podstawowych po uczniów szkół średnich dziennych: zawodowych i średnich),
 • dziecko nie otrzymało w ostatnich 2 latach na własność lub w drodze użyczenia (tj. w roku 2020 i 2021) sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy,
 • krewny dziecka w linii prostej (rodzic, dziadek, pradziadek itp.) pracował w PGR i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Pozostałe 60 wniosków złożonych od dnia 19.10.2021 r. (spełniających wszystkie ww. kryteria) znajduje się na liście rezerwowej i otrzyma grant, jeśli ktoś z listy podstawowej zrezygnuje lub przestanie spełniać ww. kryteria.

Niestety aż 39 wniosków nie spełniało kryteriów wymaganych w konkursie, m.in.:

 • dzieci nie miały wymaganych 6 lat,
 • dzieci uczęszczały do zerówek funkcjonujących przy przedszkolach,
 • wnioskodawcy nie mieli statusu ucznia, czyli młodzież uczęszczała do szkół dla dorosłych, wieczorowych lub na studia,
 • wnioskodawcy / dzieci nie były mieszkańcami Gminy Nowa Wieś Lęborska,
 • Krajowe Ośrodki Wsparcia Rolnictwa nie potwierdziły, że członek rodziny pracował w PGR, a wnioskodawcy nie byli w stanie uzupełnić wymaganych dokumentów do 16.12.2021 r.
   

Gmina ma 10 miesięcy (od dnia 17.02.2022 r.) na realizację projektu, tj. przekazanie sprzętu.

Z osobami, którym laptop został przyznany, kontaktować się będą pracownicy Urzędu Gminy w celu podpisania umowy (wstępnie planowany termin podpisywania umów to maj/czerwiec 2022 r.).
 

Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”