Zawiadomienie o LXX Sesji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 05-12-2023

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 18 grudnia 2023 roku o godz. 14.00 w sali nr 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, odbędzie się LXX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji tj. 27 listopada 2023 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LIV/583/22 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LIV/582/22 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2023-2042.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa drogi rowerowej Garczegorze - Pogorszewo".
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G w m. Redkowice poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych".
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w km od 2+600 do km 4+350 - Karlikowo Lęborskie - Rekowo Lęborskie".
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G m. Rekowo Lęborskie - budowa chodnika na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 122013G".
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316G".
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu z przeznaczeniem na aktualizację koncepcji głównych tras rowerowych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lębork.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2024-2042.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska na 2024 rok.
 15. Podjęcie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze rokowań prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Tawęcino, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 355/2.
 16. Podjęcie uchwaływ sprawie uchylenia uchwały nr LXVI/687/23 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 września 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Garczegorze, Janowice, Janowiczki, Krępa Kaszubska, Lędziechowo, Łebień, Nowa Wieś Lęborska, Pogorszewo, Rozgorze, gmina Nowa Wieś Lęborska.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ronda położonemu na terenie miejscowości Garczegorze.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr LXIX/710/23 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia  wieloletniego programu osłonowego Gminy Nowa Wieś Lęborska „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zakończenie obrad.

Zdzisław Korda
Przewodniczący Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska