Zawiadomienie o LX Sesji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 21-04-2023

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 28 kwietnia 2023 roku o godz. 13:00 w sali nr 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, odbędzie się LXI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji tj.30 marca 2023 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami rady gminy.
 5. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LIV/583/22 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LIV/582/22 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2023-2042.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie utwardzonego pobocza w miejscowości Lędziechowo (na wysokości działki numer 17/37)".
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie utwardzonego pobocza w m. Nowa Wieś Lęborska ul. Młynarska".
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Lęborska publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 mieszczącego się w budynku mieszkalnym nr 2 w Janowicach na rzecz najemcy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nowa Wieś Lęborska prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących działki ewidencyjne numer 13/20, 11/26, 15/1, 15/2, 17/5, 17/6 obrębu Małoszyce oraz numer 825/31 obrębu Nowa Wieś Lęborska.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw nieruchomości gruntowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zakończenie obrad.                                       

Przewodniczący Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska
Zdzisław Korda