Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 24-11-2022

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 30 listopada 2022 roku o godz. 13:00 w sali nr 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, odbędzie się LIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji rady gminy tj. 3 listopada 2022 roku.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/464/21 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/463/21 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2022-2042.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany  uchwały  Nr XV/151/2011 Rady Gminy  Nowa Wieś  Lęborska  z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowych lub całkowitych zwolnień od opłat oraz trybu pobierania tych opłat w Gminie Nowa Wieś Lęborska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami 258, 6, 262, 250 położonych w obrębie ewidencyjnym Kębłowo Nowowiejskie, gmina Nowa Wieś Lęborska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części miejscowości Garczegorze.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych nr 28/3 i 28/4 położonych w obrębie geodezyjnym Lędziechowo, gmina Nowa Wieś Lęborska.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Łebień, w miejscowości Łebień, stanowiącej działki ewidencyjne numer 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/15, 3/16, 3/17, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/24, 3/25, 3/26, 3/27, 3/28, 3/29, 3/30, 3/31, 3/32, 3/33, 3/34, 3/35, 3/36, 3/37, 3/38.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/558/22 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie, której powstają odpady komunalne oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV/454/14 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zakończenie obrad.  

                                                    
Przewodniczący Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska
Zdzisław Korda