Zawiadomienie o IV Sesji IX kadencji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 11-06-2024

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 17 czerwca 2024 roku o godz. 14.00 w sali nr 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, odbędzie się IV Sesja IX kadencji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji tj. 20 maja 2024 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXXI/730/23 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Lęborska na rok 2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXXI/729/23 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/222/2009 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/14/24 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/518/22 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/390/21 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka 2030”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Nowa Wieś Lęborska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno – wschodniej części miejscowości Łebień, gmina Nowa Wieś Lęborska.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami: 385, 386, 387, 388, 389, 390, 393, 397/5, 406, 407 i część działki numer 403 położonych w obrębie geodezyjnym Łebień.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Lubowidz w drodze przetargu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Chocielewko.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy pomieszczenia gospodarczego, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (dz.nr 337/3 Lubowidz).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw pomieszczeń gospodarczych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów ( dz. nr 372/13 Krępa Kaszubska ).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2024 – 2027, z perspektywą na lata 2028 – 2031”
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Wieś Lęborska rzecz ENERGA - OPERATOR S.A (dz. nr 455/3, 388/1 Lubowidz ).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Wieś Lęborska rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. ( dz. nr 176/2 Janowiczki).
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Wieś Lęborska rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. (dz.nr 388 Lubowidz).
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXI/646/23 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 8 maja 2023 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Lęborska publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Nowa Wieś Lęborska na lata 2024-2025.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej - część ulicy Rajskiej w miejscowości Lubowidz do kategorii dróg gminnych położonych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarnówko (ulica Chabrowa).
 30. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy Nowa Wieś Lęborska na okres od czerwca do grudnia 2024 roku.
 31. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
 32. Zakończenie obrad.                      

Roman Downar-Zapolski
Przewodniczący Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska