Zawiadomienie o III Sesji IX kadencji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 15-05-2024

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 21 maja 2024 roku o godz. 14.00 w sali nr 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, odbędzie się III Sesja IX kadencji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji tj. 7 i 9 maja 2024 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXXI/730/23 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Lęborska na rok 2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXXI/729/23 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2024-2042.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXIX/697/23 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nowej Wsi Lęborskiej dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębach ewidencyjnych Janowiczki, Nowa Wieś Lęborska oraz Lubowidz.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Lęborska na rzecz użytkowników wieczystych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw nieruchomości gruntowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Wieś Lęborska rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. ( dz. nr 520/37 Nowa Wieś Lęborska).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Wieś Lęborska rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. ( dz. nr 49 Nowa Wieś Lęborska).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Wieś Lęborska rzecz ENERGA - OPERATOR S.A (dz. nr 77/13 Redkowice).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Wieś Lęborska rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. (dz. nr 954 Lubowidz).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej - ulicy Osiedle pod Lasem w miejscowości Mosty do kategorii dróg gminnych położonych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarnówko (ulica Tarasowa).
 21. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr LXXIV/759/24 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska na rok 2024.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/217/12 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 września 2012 roku w sprawie nadania statutu instytucji kultury o nazwie Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zakończenie obrad.

Roman Downar-Zapolski
Przewodniczący Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska