Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w minimalnym systemie jest OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO MIESZKAŃCA

Utworzono: 18-07-2023

Zgodnie z art. 6ka Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, konsekwencje niedopełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny ponosi właściciel nieruchomości.

Pracownicy firmy Eko Logistyk podczas odbioru odpadów sprawdzają, czy zostały naruszone zasady selektywnej zbiórki, jednakże po przeprowadzonej analizie odbioru odpadów potwierdza się, iż w dalszym ciągu produkujemy najwięcej odpadów zmieszanych. Wniosek jest jeden, niektórzy mieszkańcy nie wykazują chęci do segregacji i robią wszystko, żeby to ukryć. Pracownik urzędu gminy po weryfikacji odbioru odpadów z poszczególnych rejonów przeprowadza rutynowe kontrole wystawiania odpadów zmieszanych przez mieszkańców. Dokonana w ostatnim czasie kontrola jednego z rejonów nasuwa tylko jeden wniosek, NIE SEGREGUJEMY, ale za to wnosimy szereg uwag i roszczeń, że w ogóle jesteśmy kontrolowani.

Przypominamy, że do pojemnika z odpadami zmieszanymi nie wrzucamy wszystkiego, co wyprodukujemy w domu lub co jest nam już zbędne. Na stronie gminy ekonwl.pl
jak i na każdej stronie internetowej znajdziemy katalogi wyszukiwarki odpadów jak prawidłowo segregować odpady.

Jeśli ktoś nie ma dostępu do internetu – chętnie katalog udostępnimy (Urząd Gminy pok. nr 9).

Brak segregacji to nie tylko więcej odpadów na składowiskach, ale jest to również większy koszt utylizacji, którą wszyscy będą musieli pokryć w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gminy zobowiązane są do osiągania coraz wyższych poziomów przygotowania odpadów komunalnych do ponownego użycia i recyklingu. Nasza gmina w ostatnich latach nie uzyskała wymaganego poziomu recyklingu, w związku z czym nałożone zostały przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wysokie kary sięgające kilkadziesiąt tysięcy rocznie.

Segregacja odpadów to nie tylko nasz obowiązek, ale też powinność obywatelska. To my mieszkańcy jesteśmy autorami tych kar nie Gmina. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w pewnym momencie nałożone kary będą przełożone na w/w stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W najbliższym czasie pracownicy firmy Eko Logistik otrzymają z Urzędu Gminy naklejki. Jeśli na pojemniku pojawi się żółta naklejka,

to znak ostrzegający właściciela, że brak segregacji został zauważony i pojemnik będzie pod ważną obserwacją.

Kolejne uchybienie skutkować będzie czerwoną naklejką.

To z kolei może wiązać się z nałożeniem podwyższonej opłaty za odbiór odpadów. W gminie Nowa Wieś Lęborska wynosi ona trzykrotność stawki pomnożona przez ilość osób zamieszkujących nieruchomość, tzn. 90 zł pomnożona przez np. 4 osoby to wysokość miesięcznej opłaty wyniesie 360,00 zł.

Prawidłowa segregacja odpadów to zagadnienie, które wraz z upływem lat nabiera coraz większego znaczenia.

Segregując odpady, unikamy wyższych opłat za ich wywóz – róbmy to zatem prawidłowo!