Obwieszczenie o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czarnówko oraz Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 28-03-2024

Obwieszczenie
o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla miejscowości Czarnówko oraz części miejscowości Nowa Wieś Lęborska

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czarnówko oraz części miejscowości Nowa Wieś Lęborska

w dniach od 04.04.2024 r. do 25.04.2024 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, w pokoju nr 4, w godzinach 8:00- 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czarnówko oraz części miejscowości Nowa Wieś Lęborska, odbędzie się w dniu 9.04.2024 r. w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym ul. Grunwaldzka 54, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, pokój nr 3, o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2023 poz. 1094 z późn. zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu zagospodarowania przestrzennego.

Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.05.2023 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, znajdującej się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska.