Kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Utworzono: 29-09-2023

W związku z art. 6 ust. 5a i 5aa oraz 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pracownicy urzędu gminy będą przeprowadzać kontrole wszystkich nieruchomości wyposażonych w szamba oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Co najmniej raz na dwa lata każda nieruchomość niepodłączona do sieci kanalizacyjnej zostanie jej poddana.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnianie niezbędnych dokumentów.

Przypominamy o obowiązku utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym (szambie) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, a na terenach gdzie funkcjonuje sieć kanalizacyjna – o obowiązku przyłączenia nieruchomości do tej sieci (wyjątek stanowią nieruchomości wyposażone w przydomową oczyszczalnię ścieków).

Ponadto posiadacze szamb lub przydomowych oczyszczalni ścieków są obowiązani:

 • do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków i transport nieczystości ciekłych,
 • na wezwanie organu do okazania zawartej umowy i dowodów opłat za wyżej wymienione usługi.

Pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych powinno odbywać się regularnie, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiornika lub osadnika.

Jak będzie przebiegała kontrola i jakie dokumenty należy okazać?
Kontrole prowadzone będą dwuetapowo:

1 ETAPwłaściciele nieruchomości będą wzywani do przedłożenia w określonym terminie w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej odpowiedniej dokumentacji:

 • umowy zawartej przez właścicieli nieruchomości (współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników i transportu nieczystości ciekłych (wykaz podmiotów). 
  Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów, powinni uczynić to niezwłocznie!
 • trzech ostatnich dowodów (rachunków, faktur VAT) uiszczania opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników i transport nieczystości ciekłych, potwierdzających regularność ich wywozu,
 • a w przypadku posiadania szamba również ostatnia faktura za zużycie wody (ilość wywożonych nieczystości ciekłych za dany okres powinna odpowiadać ilości pobranej w tym okresie wody).

2 ETAPkontrole w terenie. W przypadku niezłożenia powyższych dokumentów w wyznaczonym terminie Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska zobowiązany będzie do przeprowadzenia kontroli na posesji.

Kiedy należy spodziewać się kontroli?
Kontrole odbywać się będą zgodnie z poniższym planem:

 • Wilkowo Nowowiejskie, Garczegorze, Kębłowo Nowowiejskie, Łowcze – IV kwartał 2023 r.
 • Darżkowo, Janisławiec, Łebień, Pogorszewo, Lędziechowo – IV kwartał 2023 r.
 • Krępa Kaszubska, Janowice, Rozgorze, Janowiczki, Niebędzino – IV kwartał 2023 r.
 • Bąsewice, Tawęcino, Rekowo Lęborskie, Karlikowo Lęborskie, Obliwice – IV kwartał 2023 r.
 • Leśnice, Małoszyce, Dziechlino, Piaskowa, Pogorzelice, Laska, Darżewo – I kwartał 2024 r.
 • Chocielewko, Czarnówko, Kanin, Redkowice, Żelazkowo – I kwartał 2024 r.
 • Nowa Wieś Lęborska (ulice: Bałtycka, Bosmańska, Dworcowa, Kapitańska, Komandorska, Lawendowa, Lęborska, Łebska, Makowa, Marynarzy, Miodowa, Morska, Mostowa, Ogrodowa, Przedszkolna, Rybaków, Słowińska, Słoneczna, Szyprów, Witosa) – I kwartał 2024 r.
 • Nowa Wieś Lęborska (ulice: Grunwaldzka, Kębłowska, Kisewa, Młynarska, Osiedle na Stoku, Osiedle Leśne, Polna) – II kwartał 2024 r.
 • Mosty (ulice: Aleja Zielona, Długa, Kwiatowa, Leśna, Łąkowa, Piaskowa, Rzeczna, Słoneczna, Sosnowa, Św. Alberta, Zachodnia, Osiedle pod Lasem) – II kwartał 2024 r.
 • Mosty (ulice: Bursztynowa, Gliniana, Jeziorna, Osiedle pod Lasem, Kolejowa, Młynarska, Nadmorska, Nad Stawem, Polna, Topolowa, Witosa), Jamy, Lubowidz, Ługi, Rybki – II kwartał 2024 r.

Jakie grożą sankcje karne?
Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli podlega karze grzywny.

Gdzie uzyskam informacje w sprawie?
Więcej informacji udzielą pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej pod nr tel. 598 612 428, wew. 21 lub w pokoju nr 116.

Podstawa prawna: 
Art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b, art. 6 ust. 1, 5a i 5aa oraz 9u ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Fot. pixabay.com