Kontrole w zakresie właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych

Utworzono: 23-02-2023

W związku z tym, że nowe przepisy dotyczące obowiązkowej segregacji nie zawsze są przestrzegane przez mieszkańców, ustawodawca zabezpieczył się, tworząc przepisy pozwalające na przeprowadzanie kontroli wśród mieszkańców.
Zgodnie z treścią art. 9u Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach organem kontrolnym w zakresie segregacji śmieci na terenie gminy jest właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Organy samorządowe zostały wyposażone w konkretne narzędzia prawne, które umożliwiają przeprowadzenie kontroli usuwania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi normami.

Dla sprawdzenia poprawności funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także zasadności udzielanych ulg za posiadanie kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów, Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska informuje, iż upoważnieni pracownicy URZĘDU GMINY W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ rozpoczynają kontrole nieruchomości.  

Zakres przedmiotowy kontroli będzie obejmował przestrzeganie przez właścicieli nieruchomości zasad utrzymania czystości i porządku, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w szczególności:

  • prowadzenie właściwej segregacji odpadów,
  • posiadanie kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów (w przypadku właścicieli, którzy zadeklarowali taki sposób zbierania odpadów BIO),
  • kontrola zgodności liczby osób zadeklarowanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze stanem faktycznym

W przedmiotowym zakresie pracownicy urzędu sprawdzą, czy w pojemnikach i workach znajdują się właściwe frakcje odpadów.

W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są w niewłaściwy sposób, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w celu naliczenia opłaty podwyższonej za niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

Przypominamy, że selektywna zbiórka odpadów komunalnych dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości i jest obowiązkowa.

W przypadku właścicieli, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów, weryfikacji poddane zostanie faktyczne posiadanie kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. Właścicielowi nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, a nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z ww. przesłanek. Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna (zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Weryfikacji będzie podlegała głównie kontrola zgodności liczby osób zadeklarowanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze stanem faktycznym.

Wskazanie prawidłowej liczby osób zamieszkujących jest niezwykle ważną kwestią, gdyż koszty systemu gospodarowania odpadami w gminie powinny zostać pokryte z opłat pochodzących od mieszkańców. W przypadku, kiedy ilość osób wytwarzających odpady jest większa od ilości osób ujętych w deklaracjach, koszty na 1 osobę wzrastają. Dlatego też bądźmy uczciwi wobec siebie i innych, a także pamiętajmy, że my sami mamy ogromny wpływ na wysokość opłaty, jaką uiszczamy za odbiór odpadów.

W trakcie kontroli zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna oraz sporządzony protokół.