Ankieta dla mieszkańców, którzy posiadają przydomowe kompostowniki

Utworzono: 29-12-2023

Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt jest zobowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

W sprawozdaniu raportowane będą informacje dotyczące poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu - wymagany poziom za rok 2023 r. zgodnie z ustawą wynosi 35%. Jeżeli gmina nie osiągnie wymaganego poziomu, zostanie nałożona na gminę kara administracyjna. Do obliczenia poziomu wlicza się wszystkie frakcje odpadów, min. bioodpady kompostowane "u źródła". Oznacza to możliwość wykazania wyższych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

W związku z powyższym prosimy wszystkich mieszkańców, którzy posiadają kompostowniki przydomowe o wypełnienie ankiety i dostarczenie do urzędu gminy w terminie do 16 lutego 2024 r.

Element dekoracyjny. grafika