Program "Czyste powietrze" 2021

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW - 16 GRUDNIA 2021 r.
 

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla Mieszkańców w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, które odbędzie się dnia 16 grudnia 2021 r. (czwartek) w godzinach 7:30 – 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej w pokoju numer 9. Podczas spotkania osoby zainteresowane będą mogły indywidualnie zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz zasad realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.

Program zakłada dofinasowanie do wymiany starych kotłów na paliwo stałe, termomodernizację budynków jednorodzinnych oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynku jednorodzinnym.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 59 8612 428 wew. 23 - Katarzyna Keidrowska – pracownik urzędu gminy odpowiedzialny za realizację programu "Czyste Powietrze". W załączniku znajduje się szczegółowa informacja dotycząca składania wniosków. 


UWAGA!
ZMIANY W PROGRAMIE "CZYSTE POWIETRZE"
OD 1 LIPCA 2021

Informujemy, że dniu 10 czerwca 2021 uchwałą nr A/48/2/2021 Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdził zmieniony program priorytetowy „Czyste Powietrze”.

Zmiany w programie priorytetowym „Czyste Powietrze” dotyczą:

 • podwyższenia istniejących progów dochodowych w Części 2) Programu w celu dostosowania do wysokości tych progów w Programie „Stop Smog” oraz zwiększenia dostępności dla osób o niskich dochodach do podwyższonego poziomu dofinansowania.

W przypadku gospodarstw wieloosobowych ten próg wzrośnie do 1 564 zł, tj. o 164 zł więcej niż obecnie, a w przypadku gospodarstw jednoosobowych do 2 189 zł, tj. o 229 zł więcej niż obecnie;

 • wycofania z dotowania kotłów opalanych węglem od 1 stycznia 2022 r. Do tego czasu koszt będzie kwalifikowany, pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakupu (wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i montażu kotła do 31 grudnia 2021 r.;
 • poszerzenia listy kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym standardzie czyli kotły na pellet drzewny z automatycznym podawaniem paliwa, którego emisja cząstek stałych jest obniżona do ≤20 mg/m3 (wg normy obowiązuje ≤40 mg/m3). W przypadku zakupu i montażu kotła na pellet o podwyższonym standardzie można uzyskać dotację do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) w podstawowym poziomie dofinansowania. W podwyższonym dotacja ta wynosi do 12 tys. zł (nie więcej niż 60% kosztów);
 • dostosowania zapisów do wymagań niezbędnych do uruchomienia ścieżki bankowej w Programie.

Zmiany dla ścieżki bankowej dotyczą doprecyzowania zasad dofinansowania w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, w szczególności w zakresie:

 • daty rozpoczęcia przedsięwzięcia – nie wcześniej niż złożenie wniosku o dofinansowanie w banku,
 • okresu realizacji przedsięwzięcia – do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • braku możliwości finansowania przedsięwzięć zakończonych przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w banku,
 • wysokości kredytu – kwota kapitału kredytu udzielonego na przedsięwzięcie musi być wyższa niż kwota wnioskowanej dotacji,
 • warunków wypłaty dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wypłata beneficjentowi przez bank kredytu wyłącznie na cele zgodne z Programem, w tym co najmniej 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych oraz wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem,
 • warunku, że dofinansowanie jest udzielane dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego jeżeli dla tego budynku lub nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest budynek została założona księga wieczysta,
 • wyliczania intensywności dofinansowania nie tylko z kosztów kwalifikowanych finansowanych z kredytu ale również z kosztów finansowanych ze środków własnych beneficjenta, przy czym wypłacona kwota dotacji musi być niższa niż kapitał kredytu wykorzystany na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia.

Poniżej zmienione dokumenty programu „Czyste Powietrze” obowiązujące od 1 lipca 2021:

Program Priorytetowy Czyste Powietrze

Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" (Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową)

Koszty kwalifikowane - podstawowy poziom dofinansowania

Koszty kwalifikowane - podwyższony poziom dofinansowania

 


SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI - 17 CZERWCA, GODZ. 10.00-18.00, W URZĘDZIE

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska informuje, iż w związku z uruchomieniem punktu konsultacyjno– informacyjnego w ramach rządowego Programu „Czyste Powietrze”, w dniu 17 czerwca 2021 roku w godzinach od 10.00 do 18.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, sala nr 116, ul. Grunwaldzka 24, pracownik urzędu gminy będzie pełnił dyżur.
Zachęcam do udziału w spotkaniu wszystkich zainteresowanych wymianą źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych, termomodernizacją oraz montażem paneli fotowoltaicznych i do skorzystania z tej formy pomocy. Spotkanie ma na celu w przystępny sposób przybliżyć Państwu założenia oraz zakres programu. W sposób warsztatowy przedstawiony zostanie również sposób aplikowania do programu w tym rejestracja, określenie wielkości możliwego do uzyskania dofinansowania oraz proces wypełniania wniosku o dofinansowanie.
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 598 612 428 wew. 23 - Katarzyna Keidrowska - pracownik odpowiedzialny za realizację Programu "Czyste Powietrze" na terenie gminy.

Pobierz ulotkę informacyjną na temat Programu "Czyste powietrze".

 


PROGRAM PRIORYTETOWY "CZYSTE POWIETRZE"

Gmina Nowa Wieś Lęborska podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie współpracy przy realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W ramach wsparcia w siedzibie urzędu gminy został utworzony punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym mieszkańcy gminy będą mogli składać wnioski o dotację.

Mieszkańcy, którzy nie będą mieli problemów z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie, nadal sami mogą wypełnić i bezpośrednio złożyć wniosek poprzez:

 • aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/  (konieczne jest dostarczenie również formy papierowej z wymaganymi podpisami – można wysłać listownie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku lub złożyć w urzędzie gminy w celu przekazania wniosku),
 • serwis gov.pl  (wymagana wyłącznie forma elektroniczna podpisana za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego).

 

WYPEŁNIANIE WNIOSKU O DOTACJĘ

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy Nowa Wieś Lęborska oferujemy wsparcie w poprawnym wypełnianiu wniosku oraz skompletowaniu niezbędnych dokumentów.

Wniosek składa właściciel/współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. W przypadku współwłasności wniosek składa tylko jeden ze współwłaścicieli za zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia.

Wnioski wypełniane są wyłącznie przy pomocy aplikacji „Portal Beneficjenta” dostępnej na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod adresem https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/ . Możliwość pobrania wniosku będzie dostępne po zalogowaniu się w portalu.  Konto musi być zarejestrowane na osobę fizyczną, która będzie składała wniosek.

Ważne: W celu usprawnienia wypełniania wniosku o dotację prosimy w miarę możliwości o samodzielną rejestrację na Portalu Beneficjenta (pod wskazanym linkiem do portalu – w panelu logowania należy kliknąć Rejestracja dla osób fizycznych) przed wizytą w urzędzie gminy oraz przygotowanie niezbędnych danych.

 

DANE POTRZEBNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZAŁĄCZNIK NR 1. 

Wniosek złożony w urzędzie gminy zostanie przekazany do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i dopiero od daty przekazania liczony jest termin na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z zawartym porozumieniem urząd gminy przekazuje wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od daty jego złożenia w urzędzie gminy. Rozpatrzenie wniosku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku o dofinansowanie odbywa się w terminie do 30 dni od daty wpływu do Funduszu.

 

UMOWA

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez WFOŚiGW wniosek staje się umową. Wnioskodawca otrzyma pismo informacyjne z numerem umowy.

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Podstawą wypłacenia dotacji jest złożenie przez wnioskodawcę prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, po zrealizowaniu części lub całości przedsięwzięcia.  Istnieje możliwość weryfikacji  wniosku oraz załączanej dokumentacji  w punkcie informacyjno – konsultacyjnym w Gminie. W pierwszym rozliczeniu musi być uwzględniona wymiana źródła ciepła. W przypadku zadań zakończonych, dopuszcza się złożenie wniosku o płatność równocześnie lub po złożeniu wniosku o dofinansowanie, przed potwierdzeniem zawarcia umowy z wnioskodawcą przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Do rozliczenia można złożyć maksymalnie trzy wnioski (dwa częściowe i jeden końcowy) o płatność oraz nie można dzielić poszczególnej kategorii wydatków (np. ocieplenia) na odrębne wnioski o płatność.

 

WAŻNE DODATKOWE WYMAGANIA:

 • wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku (potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument zezłomowania/karta przekazania odpadu/formularza przyjęcia odpadów metali),

Formularz przyjęcia odpadów metali - ZAŁĄCZNIK NR 2. 

 • w ramach Programu można dofinansować zakup i montaż JEDNEGO źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • w przypadku posiadania zarówno nieefektywnego kotła na paliwo stałe oraz kotła gazowego możliwa jest wymiana tego pierwszego pod warunkiem, że ilość pobieranego paliwa gazowego (średnia z ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku) nie jest wyższa niż 5.600 kWh/rok,
 • w ramach Programu można złożyć tylko JEDEN wniosek. W przypadku osób, które skorzystały z poprzedniej wersji Programu, mogą złożyć wniosek ponownie w nowej wersji Programu, ale na inny zakres,
 • jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne z osobną księgą wieczystą. Dotacja przysługuje osobno na każdy lokal (niezależnie, kiedy został on wydzielony),
 • nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo (np. domki letniskowe) lub w budynkach gospodarczych oraz w częściach istniejących budynków będących dobudówką,
 • w przypadku, gdy w budynku/lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie prowadzona jest działalność gospodarcza wysokość dotacji jest pomniejszona proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • w przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% budynku/lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania,
 • nie udziela się dofinansowania dla przedsięwzięć, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła,
 • okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30 czerwca 2029 roku,
 • w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Mój Prąd może otrzymać dofinansowanie z Programu na inny zakres przedsięwzięcia, niż dofinansowany z Programu Mój Prąd,
 • dotacje w ramach Programu „Czyste Powietrze” można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową,
 • w obecnej uproszczonej wersji wniosku o dofinansowanie wnioskodawca, jeśli zamierza ocieplić przegrody budowlane wskazuje przegrody budowlane, które zamierza ocieplić i podaje powierzchnię tych przegród. Wyliczenie odpowiedniej grubości wybranego przez Wnioskodawcę rodzaju izolacji jest możliwe przy wykorzystaniu kalkulatora do wyliczenia grubości ocieplenia https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/ . Kalkulator grubości izolacji wylicza minimalną wymaganą grubość dodatkowego ocieplenia,
 • zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej dopuszcza się jedynie w przypadku wymiany w pomieszczeniach ogrzewanych,
 • zakupione i zamontowane okna, drzwi zewnętrzne/bramy garażowe muszą spełniać wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku,
 • w przypadku montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej warunkiem wypłaty dotacji na ten koszt kwalifikowalny jest przedstawienie przez wnioskodawcę zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzającego montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii opatrzonego pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem.
 • Zgodnie z regulaminem programu przewiduje się, że program realizowany będzie w latach 2018–2029, przy czym zobowiązania podejmowane będą do 31 grudnia 2027 roku (podpisywanie umów z Beneficjentami).

 

DODATKOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

„Czyste Powietrze” to program, którego celem jest poprawa, jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (kocioł na węgiel lub kocioł na biomasę) niespełniających wymagań „Czystego Powietrza” na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

Kolejna odsłona programu umożliwia otrzymanie wyższej dotacji dla osób o niższych dochodach tj. do 60% kosztów inwestycji, maksymalnie do 37.000 zł.

Program został podzielony na II części:

 • poziom podstawowy - roczny dochód wnioskodawcy nieprzekraczający 100 000 zł
 • poziom podwyższony – przeciętny dochód nie przekracza kwoty:

1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym
1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Aby ubiegać się o podwyższony poziom dofinansowania konieczne będzie przedstawienie zaświadczenia o dochodach, które mieszkaniec otrzyma w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej (ul. Młynarska 11). Należy pamiętać, że zaświadczenie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku oraz wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia GOPS - ZAŁĄCZNIK NR 3.

Maksymalne kwoty dotacji, jakie można otrzymać na poszczególne zadania oraz jakie są koszty kwalifikowalne w Programie „Czyste Powietrze”:

INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA – informacja na jakie koszty kwalifikowalne można uzyskać dotację z Programu oraz jakiej wysokości może ona być, w podziale na poszczególne koszty - ZAŁĄCZNIK NR 4.

KOSZTY kwalifikowalne podstawowy poziom dofinansowania - ZAŁĄCZNIK NR 5.

KOSZTY kwalifikowalne podwyższony poziom dofinansowania - ZAŁĄCZNIK NR 6.

PROGRAM PIORYTETOWY "Czyste Powietrze" - ZAŁĄCZNIK NR 7.

Okres kwalifikowalności kosztów:

 • poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowalnego (data wystawienia pierwszej faktury/dokumentu księgowego) może nastąpić nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • finansowane są również zadania zakończone pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

Poniesione koszty kwalifikowane należy udokumentować za pomocą faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych wystawionych na Wnioskodawcę.

W Programie „Czyste Powietrze” podstawą uzyskania dotacji jest wymiana starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania techniczne określone w Programie.

W przypadku, gdy budynek lub lokal mieszkalny, w którym ma być realizowane przedsięwzięcie, jest wyposażony w inne źródła ciepła niż na paliwo stałe (np. kocioł gazowy, pompa ciepła) lub w źródła ciepła na paliwo stałe spełniające wymagania minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5, dotacja może być udzielona wyłącznie na zadania związane z ociepleniem przegród budowlanych, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, zakupem i montażem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła czy wykonaniem dokumentacji.

Dotacja do ocieplenia przegród budowlanych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej jest możliwa pod dodatkowym warunkiem, że wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo – gdy nie są one wymagane – zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych dotyczące tego budynku nastąpiły do 31 grudnia 2013 roku.

Tylko do końca 2021 roku możliwy będzie zakup i montaż kotła na węgiel w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Oznacza to, że od 1 stycznia 2022 roku dotacja na to źródło ciepła nie będzie udzielana. Dodatkowo, od 1 lipca 2021 roku planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania.

 

Więcej szczegółowych informacji na temat Programu „Czyste Powietrze” znajdą Państwo:

 

KONTAKT

Kontakt z pracownikami:

 1. Punktu konsultacyjno– informacyjnego przy Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, w celu uzyskania dodatkowych informacji
  Telefon: 598 612 428 wew. 23 (pokój numer 9)
  Punkt czynny w godzinach urzędowania.
 2. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej, w sprawie wydawanych zaświadczeń
  Telefon: 598 612 474 wew. 23 (pokój numer 11), w godzinach urzędowania.
 3. Ogólnopolskiej infolinii Programu „Czyste Powietrze” 
  Telefon: 223 404 080
  Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.
  Z infolinii wnioskodawcy mogą skorzystać zarówno przed, jak i po złożeniu wniosku.
 4. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  Telefon: 587 431 821 (wtorek, środa, czwartek godz. 10:00-15:00), bądź e-mail: fundusz@wfos.gdansk.pl lub czystepowietrze@wfos.gdansk.pl

W celu uzyskania informacji o statusie swojego wniosku lub umowy należy skontaktować się z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.