Zmiany w Programie "Czyste Powietrze"

Utworzono: 22-06-2021

OD 1 LIPCA 2021 ZMIANY W PROGRAMIE "CZYSTE POWIETRZE"

Informujemy, że dniu 10 czerwca 2021 uchwałą nr A/48/2/2021 Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdził zmieniony program priorytetowy „Czyste Powietrze”.

Zmiany w programie priorytetowym „Czyste Powietrze” dotyczą:

 • podwyższenia istniejących progów dochodowych w Części 2) Programu w celu dostosowania do wysokości tych progów w Programie „Stop Smog” oraz zwiększenia dostępności dla osób o niskich dochodach do podwyższonego poziomu dofinansowania.

W przypadku gospodarstw wieloosobowych ten próg wzrośnie do 1 564 zł, tj. o 164 zł więcej niż obecnie, a w przypadku gospodarstw jednoosobowych do 2 189 zł, tj. o 229 zł więcej niż obecnie;

 • wycofania z dotowania kotłów opalanych węglem od 1 stycznia 2022 r. Do tego czasu koszt będzie kwalifikowany, pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakupu (wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i montażu kotła do 31 grudnia 2021 r.;
 • poszerzenia listy kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym standardzie czyli kotły na pellet drzewny z automatycznym podawaniem paliwa, którego emisja cząstek stałych jest obniżona do ≤20 mg/m3 (wg normy obowiązuje ≤40 mg/m3). W przypadku zakupu i montażu kotła na pellet o podwyższonym standardzie można uzyskać dotację do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) w podstawowym poziomie dofinansowania. W podwyższonym dotacja ta wynosi do 12 tys. zł (nie więcej niż 60% kosztów);
 • dostosowania zapisów do wymagań niezbędnych do uruchomienia ścieżki bankowej w Programie.

Zmiany dla ścieżki bankowej dotyczą doprecyzowania zasad dofinansowania w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, w szczególności w zakresie:

 • daty rozpoczęcia przedsięwzięcia – nie wcześniej niż złożenie wniosku o dofinansowanie w banku,
 • okresu realizacji przedsięwzięcia – do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • braku możliwości finansowania przedsięwzięć zakończonych przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w banku,
 • wysokości kredytu – kwota kapitału kredytu udzielonego na przedsięwzięcie musi być wyższa niż kwota wnioskowanej dotacji,
 • warunków wypłaty dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wypłata beneficjentowi przez bank kredytu wyłącznie na cele zgodne z Programem, w tym co najmniej 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych oraz wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem,
 • warunku, że dofinansowanie jest udzielane dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego jeżeli dla tego budynku lub nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest budynek została założona księga wieczysta,
 • wyliczania intensywności dofinansowania nie tylko z kosztów kwalifikowanych finansowanych z kredytu ale również z kosztów finansowanych ze środków własnych beneficjenta, przy czym wypłacona kwota dotacji musi być niższa niż kapitał kredytu wykorzystany na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia.

Poniżej zmienione dokumenty programu „Czyste Powietrze” obowiązujące od 1 lipca 2021:

Program Priorytetowy "Czyste Powietrze"

Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" (Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową)

Koszty kwalifikowane - podstawowy poziom dofinansowania

Koszty kwalifikowane - podwyższony poziom dofinansowania

 

Element dekoracyjny. Na białym tle niebieski tekst o najważniejszych zmianach. W prawym górnym rogu logotypy instytucji realizujących program. W prawym dolnym rogu czerwone koło z białym napisem "Ważny komunikat".